Zápis nových žáků

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku školního roku 2022/23 proběhne 27. 4. 2022
K zápisu se přihlašují děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti s rozhodnutím odkladu z loňského roku.
Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé nastoupit do 1. ročníku v řádném termínu, prosíme Vás o zodpovědné rozhodování. Brzký, ale také pozdní nástup do školy vzhledem ke zralosti dítěte by mohl mít na jeho školní úspěšnost negativní vliv. Doporučujeme Vám objednat se na vyšetření školní zralosti např. v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Konečné rozhodnutí ale bude na Vás. 
V naší nestátní škole se platí školné, které činí 12 500 Kč za školní rok a 2 000 Kč za družinu.

Pokud byste měli zájem o přestup do naší školy, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem - pošleme Vám žádost o přestup.Prostudujte si prosím pečlivě následující informace:Žádost a ostatní dokumenty doručte škole jedním z uvedených způsobů:

poštou: Církevní základní škola mistra Jana Husa, Wintrova 747, 269 01 Rakovník

datovou schránkou ID: wxaiwqb

e- mailem s elektronickým podpisem: skola@skolamjh.cz
osobním předáním po předchozí domluvě.

Přijetí žádosti bude do 14 dnů potvrzeno e-mailem spolu s uvedením registračního čísla, pod kterým zde bude zveřejněn seznam přijatých žáků.

Pokud máte jakékoliv zprávy z odborných pracovišť (z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, od klinického logopeda, psychologa, psychiatra apod.), budeme velice rádi, pokud je k žádosti přiložíte. Rádi bychom objektivně zhodnotili, zda a jak můžeme Vašemu dítěti pomoci, a případně nastavili vhodná podpůrná opatření.


FORMULÁŘE:

K zápisu prosím vyplňte a podepište následující formuláře (ve škole budou k dispozici ve druhé polovině dubna):
ŽÁDOST o přijetí k základnímu vzdělávání – podepsaná oběma rodiči

ZÁPISNÍ LIST do 1.ročníku

DOTAZNÍK - je možné dodat ve druhé polovině dubna

Přiložte obyčejnou kopii, fotografii nebo sken:
rodného listu dítěte
obou stran občanského průkazu žadatele (nebo cestovního pasu cizích státních příslušníků)

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

V případě, že chcete požádat o odklad školní docházky, přiložte k předchozím dokumentům ještě:
ŽÁDOST o odklad povinné školní docházky
Dále si musíte zajistit tyto dva doklady:
1) doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
2) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud zatím nemáte zprávu lékaře, poradny atd., můžete je doložit dodatečně.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Každé dítě od nás obdrží registrační číslo, které Vám zašleme e-mailem. Z tohoto důvodu Vás žádáme o správné uvedení e-mailu v zápisním listu. Pod tímto číslem bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků, a to nejpozději 31. května 2022.


Kritéria přijetí

Nejsme spádovou školou a nemusíme přijmout všechny děti. Pokud bude zájem o zápis ve škole převyšovat volnou kapacitu žáků, budou děti vybrány na základě získaného počtu bodů podle následujících kritérií:

 • soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání
  (stanoveno v ŠVP)
 • souhlas rodičů s výchovným působením školy v souladu s jejím církevním zakotvením (stanoveno v ŠVP)
  vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
 • sourozenec ve škole
Každé z kritérií je obodováno 1 b., o přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí. V případě rovnosti bodů se pořadí přijímaných stanovuje losem. Losují se registrační čísla, která jsou přidělována pro účely zápisu. Počet nově přijatých žáků pro školní rok 2022/23 není z organizačních důvodů zatím přesně stanoven.
 

Jak můžete pomoci budoucím prvňáčkům

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.