Přípravný ročník od září 2023!

Přípravný ročník od září 2023!
30. 03. 2023

Nově otvíráme přípravný "nultý" ročník ZŠ!

V Základní škole mistra Jana Husa, která sídlí ve Wintrově ulici 747 v Rakovníku, otvíráme od září 2023 přípravný ročník. 

Zápis proběhne 20. 4. 2023 od 15 do 18 hodin v budově školy, dodatečně lze dítě zapsat až do září po dohodě s ředitelkou školy. Nebojte se zavolat a zeptat se, číslo je 724 040 285. 

Přípravný ročník je určený pro děti, které jsou v posledním roce před začátkem povinné školní docházky a pro ty, které mají povolený odklad. 

Organizace výuky je jiná než v mateřské škole. Denní režim odpovídá počtem vyučovacích hodin 1. ročníku ZŠ. Aktivity probíhají formou činnostních bloků, jejichž délka může být ovlivněna předmětem činnosti a momentálním rozpoložením dětí. Přestávky jsou zařazovány podle individuálních potřeb dětí.

Děti z přípravné třídy mohou navštěvovat školní družinu, která je v provozu ráno od 7.30 hod. do 8.20 a odpoledne od 12.00 hod. do 17.00 hod. Současně mohou navštěvovat zájmové kroužky, které školní družina nabízí.

Cílem přípravné třídy je systematická příprava k bezproblémovému začlenění dětí do vzdělávacího procesu v 1. ročníku základní školy. Učení je u nás založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním poznávání. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti. Na co se soustředíme: 

  • rozumová výchova (rozvoj jazykové oblasti a komunikativních schopností, matematických představ a oblasti rozvoje poznání, dopravní výchova)
  • hudební výchova (rozvoj sluchového vnímání, diferenciace zvuků, rytmizace)
  • výtvarná výchova (rozvoj estetického vnímání, jemné motoriky, haptických vjemů, rozvoj grafomotoriky)
  • tělesná výchova (zvyšování tělesné zdatnosti, správné držení těla, rozvíjení hrubé motoriky a obratnosti)
  • pracovní činnosti (sebeobsluha, rozvoj manuální zručnosti)
  • individuální speciálně pedagogická péče (logoped, speciální pedagog, psycholog)
  • vytváření kulturně-sociálních a hygienických návyků
  • prevence patologických jevů (např. rozvoj sebedůvěry, umění říkat ne, komu se svěřit, umění prohrát ve hře, rozpoznávání pocitů a záměrů druhých, brát ohled na ostatní, řešení konfliktů)

Máte otázky? Najdete nás na Facebooku a na webové adrese www.skolamjh.cz. Napište nám na skola@skolamjh.cz. Zastavte se u nás ve Wintrově 747 nebo se dohodněte na konzultaci s ředitelkou Ivanou Cabrnochovou na čísle 724 040 285.