Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán
07. 04. 2022

Školní vzdělávací plán

pastedGraphic.png

 

 

 

 

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Církevní základní školy 

mistra Jana Husa

pastedGraphic_1.png

 

Název dokumentu

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Církevní základní škola mistra Jana Husa

Adresa

Wintrova 747, Rakovník 269 01

IČO

08889872

Číslo jednací

 

Schválila

Mgr. Ivana Cabrnochová, ředitelka školy

Kontakty

tel.:      777 759 651
e-mail: skola@skolamjh.cz
web:    www.skolamjh.cz

Nabytí účinnosti dne

1. 9. 2021

 

 

 

Realizační tým:

Bc. Eva Balková, PaedDr. Jana Havlová, Mgr. Jitka Hřebecká, Mgr. Kristina Hořáková, Bc. Václav Kubaljak, Mgr. Aneta Růžičková, Mgr. Iva Sadílková, Bc. Zuzana Štěpánová, Mgr. Josef Švehla, Mgr. Lenka Picková, Mgr. Helena Šíblová, Mgr. Alena Vašáková, Mgr. Petr Wagner, Mgr. Jitka Wagnerová

Školní vzdělávací program Církevní základní školy mistra Jana Husa je upraveným školním vzdělávacím programem ARCHA základní škola a mateřská škola při Církvi československé husitské (Petroupim 74, 256 01 Benešov) stejného zřizovatele.

 

Zřizovatel:
Pražská diecéze Církve československé husitské, V Tišině 3, Praha 6, IČO 69059632

Kontakt:
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. dr. h. c., pražský biskup, tel.: 234 760 058

 

 

 

 

 

 

Obsah

Obsah

 1. Charakteristika školy

Charakteristika žáků

Přijímání žáků

Charakteristika vedení a pedagogického sboru

Dlouhodobé projekty

Spolupráce s partnery

Spolupráce s rodiči

Církevní zakotvení školy

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Cíle základního vzdělávání ŠVP Církevní základní školy mistra Jana Husa

Výchovné a vzdělávací strategie

Organizační zajištění výchovně vzdělávacího procesu

3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Problematika odkladů školní docházky

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

4. Učební plán

1. stupeň

Poznámky k učebnímu plánu

Začlenění průřezových témat

5. Učební osnovy

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informační a sdělovací technika

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Já a svět

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Vyučovací předmět: Hudební výchova

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Vyučovací předmět: Pracovní a tvořivé činnosti

Vyučovací předmět: Osobnostní a sociální rozvoj

Vyučovací předmět: Biblická pátrání

6. Pravidla pro hodnocení žáků

7. Autoevaluace školy

Oblasti evaluace:

Nástroje evaluace

Časový plán evaluace

1. Charakteristika školy

Církevní základní škola M. J. Husa je projekt alternativní církevní školy pro děti v 1.–5. ročníku. Kapacita školy je 52 žáků.

Základní škola není vzhledem ke kapacitě školy a k cílům projektu naplněna běžným způsobem. Jedná se o malotřídní školu rodinného typu. Nižší počet žáků umožňuje maximální individualizaci vzhledem k potřebám dětí.

Škola využívá prostor secesní vily ve Wintrově ulici, č. p. 747, jejímž majitelem je Náboženská obec Církve československé husitské, Havlíčkova 2753, Rakovník. Budova se nachází ve východní části města v docházkové vzdálenosti od centra a zároveň blízko autobusové zastávky městské dopravy. Vzhledem k nedalekému autobusovému a vlakovému nádraží mohou děti do školy dojíždět i z okolních vesnic.

Prostory jsou maximálně využívány pro činnosti a potřeby dětí, škola usiluje o jejich funkční uspořádání s ohledem na realizaci projektu. Zařízení je účelné, podnětné a je podle možností obnovováno a doplňováno. Zároveň působí útulně ve snaze navodit klidnou atmosféru, přispívající k pocitu bezpečí dětí. Zázemí pedagogů je součástí těchto prostor. Místnosti jsou vybaveny tak, aby každý žák měl prostor pro vlastní individuální práci a zároveň aby byl zajištěn prostor pro skupinové činnosti (koberec, centrální stolky). V souladu s pojetím výuky jsou v jednotlivých místnostech vyčleněny odborné koutky – centra činností – např. počítačové, pokusnické, relaxační a herní. Škola využívá tělocvičnu Masarykovy obchodní akademie a městský atletický stadion (TJ Lokomotiva).

Provozní doba školy je popsána v provozním řádu školy, vychází vstříc potřebám rodičů. Škola je otevřena od 7:30 do 17:00. Škola zajišťuje dětem mimoškolní a zájmové aktivity v rámci školní družiny, snaží se dle možností nabízet žákům zájmové kroužky a nepovinné předměty k rozvoji jejich schopností a zájmů.

 

Charakteristika žáků

Škola není školou spádovou, výběr školy je věcí volby rodičů, kteří mají o způsob vzdělávání svých dětí velký zájem a kteří si ji vybírají z několika důvodů. Těmi jsou především křesťanské zaměření školy, zahrnující výchovu k morálním hodnotám a vzdělávací přístup založený na respektu k dítěti a jeho individuálním potřebám; dále využívání inovativních metod vzdělávání, environmentální zaměření školy a úzká spolupráce školy s rodiči. Příslušnost rodin k církvi není podmínkou přijetí do školy. Žáci jsou převážně z příznivého rodinného prostředí, jejich rodiče projevují o dění ve škole zájem. Škola nabízí společné vzdělávání dětí se žáky se specifickými potřebami, což také v některých případech rodiče vede k výběru této školy pro jejich dítě s obtížemi ve vzdělávání.


Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle součtu bodů níže uvedených kritérií:

 • Soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání, ŠVP (např. prokazatelný zájem rodičů o výchovně vzdělávací proces, souhlas rodičů se způsobem hodnocení, souhlas rodičů s výchovnými postupy a pojetím dítěte v procesu vzdělávání).
 • Vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
 • Sourozenec ve škole.

 

O přijetí rozhoduje konečný součet bodů a pořadí zájemců. Při rozhodování mohou být brány na zřetel i jiné okolnosti, které mohou mít vliv na úspěšné vzdělávání dítěte v CZŠ MJH.

 


Charakteristika vedení a pedagogického sboru

Pedagogický sbor školy je složen z pedagogů s hlubokým profesním zaujetím, kteří se snaží o maximálně individuální přístup. Vedení školy podporuje pedagogy v dalším vzdělávání, které je předpokladem úspěšné práce.

Pro efektivní fungování školy je důležité participativní a týmové řízení. Podíl na řízení školy podněcuje pedagogy k větší angažovanosti a pocitu sounáležitosti se školou. Učitelé se snaží být dětem dobrým vzorem zejména v oblasti vzájemných vztahů, spolupráce a řešení problémů. Snaží se poznat každé dítě jako individualitu s jeho rodinným zázemím a využít této znalosti ke zlepšování své práce.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, jehož každý člen se rovnocenně podílí na společné práci, přípravě ročních a dílčích témat, projektů a školních akcí. Vedení školy povzbuzuje pedagogy k tomu, aby své další dovednosti předávali v rámci školních kroužků či jiné zájmové činnosti žákům školy.


Dlouhodobé projekty

Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků vzdělávacích skupin i celé školy. Zařazované formy projektů jsou krátkodobé i celoroční, meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty děti motivují a podporují spolupráci žáků i pedagogů.

Škola projekty zařazuje jako metody vzdělávání, které zpravidla doplňují tematickou výuku.

Každý školní rok má dáno své zastřešující celoškolní, celoroční téma. To je dále rozpracováno ve školním kalendáriu akcí. Jednotliví vyučující toto téma dle možností zapracují do ročních plánů výuky.

Na zpracování ročních témat i školních projektů spolupracuje tým pedagogů, kteří v dané skupině vyučují. Tím je zajištěno, že se téma nebo projekt stane prostorem, ve kterém se spojí obsahy všech vyučovacích předmětů, kterým je v ročníku vyučováno. Konstrukce těchto projektů vychází jak z plánovaných obsahů vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících, tak z osobní profesní profilace členů pedagogického týmu a jednotlivých žáků.

Ke konkrétnímu plánování projektů i témat jsou v co největší míře přizýváni žáci školy, tím je zajištěno, že práce pro ně bude mít skutečný smysl, bude pro ně výzvou, prací „tady a teď“.


Spolupráce s partnery

Hlavními partnery jsou rodiče, případně jiní zákonní zástupci, kteří se školou spolupracují jednak samostatně a jednak prostřednictvím Spolku rodičů a přátel dětí CZŠ MJH. Společně projednávají aktuální situaci školy a hledají možnosti dalšího jejího rozvoje.

Při škole je zřízena školská rada, ve které jsou rovnoměrně zastoupeni rodiče, pedagogové a zástupce zřizovatele. Školská rada má tři členy.

Škola spolupracuje s rakovnickou pobočkou Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje i dalšími školskými poradenskými zařízeními či odbornými pracovišti podle aktuálních potřeb. Škola dále spolupracuje s Akademií techniky 4.0 a s místně příslušnými farnostmi různých křesťanských církví. Spolupráci s dalšími subjekty navazují učitelé dle aktuálních či připravovaných celoročních témat.


Spolupráce s rodiči

Škola úzce spolupracuje s rodiči na výchovně vzdělávacím procesu. Ti jsou bráni jako partneři, mají možnost se kdykoliv účastnit výuky ve škole, podílet se na dění v ní podle svých možností, profese a zájmů, např. zapojovat se do projektů a akcí školy, vyjadřovat se ke kurikulu, režimu školy apod. S rodiči se pedagogové scházejí zpravidla čtvrtletně, na schůzkách a slavnostech školy, a navíc při nepravidelných společných akcích – dílny, výlety, kurikulární odpoledne apod. Návštěvy ve škole rodičům přibližují vzdělávací proces. Dovedou potom lépe chápat své dítě, jeho učební strategie, prožívání školní reality a chování ve školním prostředí. Lépe rozumí pojetí vzdělávání a výchovným strategiím naší školy.

Rodiče se dobrovolně organizují ve Spolku rodičů a přátel dětí CZŠ MJH, jehož hlavním cílem je všestranná podpora školy.

Vzájemnou komunikaci školy a rodičů také podporují písemné informace o průběhu vyučovacího procesu, prezentace žákovských prací, časté schůzky a konzultace apod. Rodiče jsou vyzýváni k průběžnému sledování portfolia jejich dítěte.


Církevní zakotvení školy

Zřizovatelem školy je Pražská diecéze Církve československé husitské.

Pojetí dítěte vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako jedinečná osobnost, je tedy respektována jeho jedinečnost i s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi.

Škola je složením svých žáků a jejich rodin ekumenicky založená. Někteří naši žáci pocházejí z křesťanských rodin, které se hlásí k husitské, evangelické, bratrské či katolické církvi. Nemalá část našich žáků pochází z rodin, které se k žádné církvi nehlásí, ale přesto své děti vedou k základním křesťanským hodnotám. I z tohoto důvodu pojímá škola náboženskou výchovu maximálně nenásilně – snaží se dětem otevírat cesty k víře a ponechávat jim svobodu v dalším směřování. Současně škola nabízí dětem prožitek každodenního křesťanského života. Konkrétní prožitek může dítě oslovit více než pouhý výklad.

Děti mají možnost poznávat víru jako životní princip, ve škole jsou denně seznamovány s praktickými projevy křesťanské víry. Pedagogové jim otevírají cestu svým osobním příkladem, prožitkem slavností s duchovním obsahem a společným prožitkovým učením.

Školním rokem se prolínají slavnosti, které jsou podstatné pro život jednotlivých církví a vyznání:

 • V říjnu škola společně s rodiči chystá a prožívá Podzimní slavnost.
 • Adventní čas – celý prosinec bývá v různých vzdělávacích předmětech napříč ZŠ zaměřen na obrácení se do sebe, rozjímání, přemýšlení o své osobě. Vyzdvihujeme duchovní obsah Vánoc – Ježíšovo narození jako dar Boží lásky světu. Vrcholem tohoto období bývá Vánoční slavnost.
 • V čase Velikonoc prožíváme s dětmi různými způsoby velikonoční příběh, jehož vrcholem je událost Kristova vzkříšení.
 • Květen prožíváme jako svátek rodiny.
 • V červnu vrcholí školní rok Slavností učení v duchu hesla Jana Amose Komenského – Škola hrou.

V průběhu školního roku procházíme dalšími většími či menšími projekty nebo tematickými celky, zaměřenými na připomenutí důležitých a pro děti uchopitelných křesťanských svátků. Nejde pouze o informativní výukové celky, jde o prožití podstaty daného svátku, otevření ho chápání dětem, osvětlení představy o činech konkrétních osob, které si připomínáme.

Jednou týdne se děti z prvního stupně scházejí na Biblická pátrání, která jsou nepovinným předmětem.

Škola spolupracuje s farářem Církve československé husitské, který je dětem i vyučujícím k dispozici při řešení otázek víry.

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Pojetí dítěte v našem vzdělávacím programu vychází ze základních křesťanských principů. Každé dítě je přijímáno jako dar od Boha, jako osobnost, je respektována jeho jedinečnost i s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi. Aby se tato osobnost mohla úspěšně podílet na životě společnosti v dnešním globálním propojeném světě, potřebuje umět domluvit se, spolupracovat, chápat a respektovat odlišnosti druhých, a na druhé straně znát svou hodnotu, jednat jako samostatná bytost. Proto je výchovně vzdělávací práce prováděna ve věkově smíšených skupinách, které lépe odpovídají realitě světa.

Výchozím materiálem pro zpracování školního vzdělávacího programu pro základní i předškolní vzdělávání je původní projekt ARCHA (1996). Teoretický základ výchovně vzdělávací práce tvoří Rámcový program pro základní vzdělávání, pedagogika J. A. Komenského, M. Montessori, model otevřeného vyučování, integrovaná tematická výuka S. Kovalikové, jenský plán Petera Petersena a projekt Zdravá škola.

Cíle základního vzdělávání ŠVP Církevní základní školy mistra Jana Husa

Cílem základního vzdělávání v našem pojetí je porozumět světu, ve kterém žijeme, uvědomit si svoji sounáležitost s ním a umět vyrovnat se s požadavky, jež na nás klade život v 21. století. V souladu s klíčovými kompetencemi směřujeme k tomu, aby byl žák schopen:

 • prokázat v běžných životních situací znalost kmenového učiva, poznatky účelně využívat;
 • odhadovat své možnosti, být aktivní ve vlastním učení i v přístupu k problémům;
 • jednat jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, přiměřeně a konstruktivně dokázat projevovat své pocity;
 • spolupracovat, domluvit se, jednat s vrstevníky i s dospělými;
 • vysvětlit pohnutky svého jednání, v míře odpovídající kognitivnímu vývoji předvídat následky;
 • vědomě chránit přírodu, své zdraví;
 • být vnímavý k potřebám druhých;
 • dodržovat dohodnutá pravidla;
 • poznat, kdy udělal chybu, vysvětlit ji a napravit ji;
 • vyhledávat souvislosti mezi jednotlivými jevy;
 • vyhledávat více možností řešení vzniklých situací;
 • hledat potřebné informace, třídit je a využívat je;
 • pokud s něčím nesouhlasí, říci vhodným způsobem ne a vysvětlit proč.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Škola nabízí alternativu v přístupu k dítěti i v používaných výukových metodách, zohledňujících poznatky o fungování mozku a učení (mozkově kompatibilní vzdělávání). Škola volí takové strategie a metody práce, které umožňují věnovat se nejen výukovým, ale i výchovným tématům, pomáhá dětem v budování hodnotového žebříčku a postojů. Metody jsou vybírány tak, aby poskytovaly dětem prostor pro sebevyjádření a plně odpovídaly stupni vývoje a způsobu myšlení každého dítěte.

Věkově smíšené skupiny dávají dětem možnost vzájemného poznávání a umožňují jim pracovat podle jejich individuálních schopností a aktuálních potřeb. Pocit vzájemné sounáležitosti podporuje společný ranní kruh při zahájení školního dne.

Systémem patronství vedeme starší žáky k přijímání zodpovědnosti za mladší a slabší. Vzájemné vztahy ve skupině jsou bohatší, poskytují více příležitostí k sociálnímu učení a napomáhají k rozvíjení sociálních kompetencí.

Škola vede žáky k respektování názorových odlišností a hodnot, aktivně pracuje se skutečností, že o školu mají zájem rodiny různých konfesí i bez vyznání. Rovněž začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učí ostatní toleranci a přijímání každého takového, jaký je.

Podporujeme nesoutěživé prostředí zajišťující klid a bezpečí, které jsou podmínkou pro efektivní činnost mozku při učení. Děti jsou vedeny ke spolupráci a dohodě. Vycházíme z toho, že dítě se učí efektivně, pokud:

 • k učení přistupuje spontánně;
 • učení je pro dítě objevné, smysluplné, přináší radost;
 • umožňuje komunikaci s druhými;
 • má dítě prostor pro aktivitu a tvořivost, osobní prožitek;
 • probíhá prostřednictvím konkrétních činností;
 • je celostní – zapojuje se více smyslů a pracují obě mozkové hemisféry.

Tyto znaky prožitkového učení může pedagog využívat při evaluaci vyučovacího procesu. Úkoly musí být pro děti splnitelné a zároveň podněcující jejich myšlení, objevování, propojování souvislostí.

Takové učení je obtížné při frontálním vedení učebního procesu. Proto upřednostňujeme jiné metody výuky, které vycházejí z respektování vývojových zvláštností dětí a jejich přirozených potřeb. Jsou zohledňovány jednotlivé druhy inteligence (dle Gardnerova dělení inteligence). Dětem je v co největší míře umožněno spontánní pozorování, experimentace a manipulace a po tomto praktickém poznatku a prožitku je dán prostor k vysvětlování a srovnávání, utřídění získaných zkušeností.

Organizace výuky má žákům poskytovat prostor pro získávání zkušeností a dovést je k samostatnému učení se. Činnosti jsou dětem nabízeny s jasnou představou cíle a možností vybrat si. Výuka je vedena tak, aby každé dítě mohlo prožívat úspěch. K tomu napomáhá přiměřená náročnost zadaných úkolů, reflexe dne, týdne nebo tématu a poskytování zpětné vazby. Domácí příprava spočívá především ve vyhledávání doplňkového materiálu či v procvičování probírané látky.

Kruh sdílení (komunitní kruh) je způsob sociálního učení, které považujeme za velmi důležité. Zde mají všichni možnost vyjadřovat své pocity, je to prostor pro sebehodnocení a učení se naslouchat druhému. Žáci se učí porozumět problému druhých a pomoci jim hledat řešení. Mohou se zde řešit konflikty a problémy a hledat cesta k usmíření a odpuštění. Může být prostorem pro sdílení svých radostí a starostí s Bohem skrze modlitbu a s důvěrou se spoléhat na Jeho pomoc.

Hlavní výchovně vzdělávací metodou zejména pro nižší ročníky ZŠ je hra. Je pro dítě přirozeným zdrojem informací o okolním světě, prostředkem k jeho poznání a uchopení a rozvíjí samostatnost jeho myšlení. Poskytujeme proto dostatek prostoru ke hře spontánní a zároveň využíváme herních činností v běžné školní práci.

U mladších školních žáků je výuka postavena na poznávání přírody, společnosti s důrazem na vlastní zkušenosti a do tohoto poznávání je vsouvána výuka trivia podle učebních plánů. Ne vždy je dodržen sled učiva naznačený v učebnicích, ale vždy je dodržen předepsaný rozsah učiva. Ze spontánního hraní a poznávání si každé dítě vytváří svůj způsob učení, samo se postupně učí organizovat si svou práci. Další potřebou dětí je spontánní pohyb. Ten zvyšuje schopnost koncentrace pozornosti a přispívá k lepší činnosti mozku.

Učivo je nabízeno v tematických celcích. Základ tvoří celoroční téma, které by mělo podle možností reagovat na to, co je pro děti aktuální, co je zajímá, co se kolem nich děje. Časový rozsah jednotlivých podtémat vychází z konkrétní povahy tématu, většinou 1 – 4 týdny (delší přestávají být pro děti zajímavé). Toto téma je dále rozpracováno do jednotlivých týdnů a dnů, žáci 1. stupně si téma a obsah zapisují do týdenních a denních plánů. Zpracováním tématu se učí vytvářet postupy při řešení problému a také vidět problém z více stran (holisticky). Dle možností se témata vztahují k jednomu nebo více předmětům. Žáci si své práce zakládají do svého portfolia.

Pro možnost vlastního vyhledávání informací a zpětné vazby při samostatné práci je žákům neustále k dispozici knihovna s dostatečným množstvím věkově přiměřené naučné literatury, encyklopedií a přírodovědných knih a kdykoliv po dohodě s vyučujícím přístupný internet.

Významné místo ve vyučovacím procesu má skupinová práce, která žáky učí týmově pracovat. Umožňuje žákům reálně zakoušet různorodost pohledů v heterogenní skupině, je příležitostí poznat, že v různorodosti je bohatství, že každý má co nabídnout. Vede žáky k toleranci názorů, možností a potřeb druhých, osvojování a upevňování komunikativních dovedností.

Důležitou metodou je i vzájemné učení, kdy žáci vstupují do role učitele a předávají vlastní získané poznatky druhým, např. mladším dětem. Mají neocenitelnou příležitost si své poznatky a znalosti upevnit a systematizovat. Je to pro zdroj zkušeností, vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti. Pro žáky je mnohdy vysvětlení od vrstevníka bližší než od dospělého.

Významnou roli hraje příprava tříd. Prostředí má motivovat dítě, aby si samo zvolilo činnost, která povede k získání potřebné dovednosti či poznatku, aby se dítě učilo prožíváním, přirozenými cestami, biopsychosociálními strukturami získávalo zkušenosti, zpracovávalo podněty ze všech oblastí života, aby se učilo „děláním“, ne pouze nasloucháním. Vše směřuje k tomu, aby žák získával poznatky v souladu s optimální činností mozku při učení, typem inteligence, temperamentu, v souladu s charakterem vlastní osobnosti, v jednotě s nabývanými sociálními zkušenostmi.

Děti jsou často stavěny před problémové situace. Vyřešit znamená spolupracovat, vyhledat v knize, zkoušet, experimentovat, věřit si, že problém vyřeším. Významnou roli zde má učitel, který při podpoře v maximální míře zohledňuje jejich individualitu.

Žáci jsou vedeni k prezentaci vlastní práce před spolužáky, jinými skupinami, rodiči, veřejností. To se děje různými formami, např:

 • tvorba plakátů na dané téma;
 • sestavování „knížek“ o sledované problematice. Smyslem psaní knih je rozvíjet slohovou úroveň, vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, procvičovat pravopis, rozšiřovat slovní zásobu, dát prostor fantazii, podporovat sebevědomí žáka a v neposlední řadě opakovat probrané učivo;
 • prezentace;
 • výroba výukových pomůcek;
 • příprava výstav za různým účelem.

Organizační zajištění výchovně vzdělávacího procesu

Pro efektivní fungování školy je důležité participativní a týmové řízení školy. Vedení školy podporuje participaci všech pracovníků školy na organizaci a vedení, podporuje jejich iniciativnost, zapojuje je do rozhodování o zásadních otázkách rozvoje školy a školního programu.

Propojenost různých stupňů vzdělávání a různých ročníků vede k nutnosti týmové spolupráce všech členů pedagogického sboru. Tato spolupráce je umožňována formou pravidelných i mimořádných porad, interních porad, učitelé stále hledají efektivní formy průběžné komunikace.

Výchovně vzdělávací proces organizačně zajišťuje:

 • ředitel/ka školy;
 • statutární zástupce/kyně ředitele, koordinátor/ka ŠVP;
 • školní poradenský tým (pracovníci školního poradenského pracoviště, ředitel/ka).

Školní poradenské pracoviště je podle aktuálních personálních možností školy zastoupeno metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, výchovným - kariérním poradcem, třídními učiteli, koordinátorem ŠVP, učiteli výchov.

3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola společně vzdělává žáky s podpůrnými opatřeními i bez nich. Identifikaci dětí s potřebou podpůrných opatření na začátku a v průběhu vzdělávání provádí pedagogové školy ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a výchovným poradcem, kteří společně tvoří poradenským tým školy. Na základě vyhodnocení individuálních potřeb dětí a žáků, případně ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními jsou stanovena konkrétní podpůrná opatření, kterými se pedagogové řídí v průběhu dalšího vzdělávání.

Problematika odkladů školní docházky

Uvědomujeme si, že vývoj dítěte v mladším školním věku probíhá nerovnoměrně a ve skocích. Vzhledem k tomu nepovažujeme za efektivní se vstupem do první třídy učit všechny děti najednou to samé. V některých případech je lepší učivo přizpůsobit postupnému dozrávání jednotlivých kognitivních funkcí.

Děti se většinou snadněji učí počítat a číst, nevyzrálá bývá oblast grafomotoriky. Někdy může být přínosné zahájit výuku psacího písma, až tato schopnost dozraje, což někdy bývá až ve 2. ročníku. Do doby dozrání těchto funkcí se žáci mohou písemně vyjadřovat pomocí velké tiskací abecedy, která provází i jejich čtenářské začátky. Pozdější nástup psaní psacím písmem bývá jistější a žáci tak neztrácejí chuť se písemně projevovat. Zkušenost ukazuje, že děti s nerovnoměrným vývojem se vyrovnají dětem bez odkladu školní docházky většinou ve 3. až 4. ročníku, na 2. stupni již pokračují jako bezproblémové.

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V pojetí našeho školního vzdělávacího programu je každé dítě přijímáno jako jedinečná osobnost, ke které je potřeba přistupovat s ohledem na její individuální potřeby, a to i v oblasti vzdělávání. Organizační uspořádání naší práce umožňuje velmi podrobně mapovat individuální vzdělávací potřeby žáků. Škola se snaží o vytváření prostředí, které umožňuje přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami skupinou. K tomu využívá kooperativní činnosti a projekty, které usnadňují jeho začlenění do třídního kolektivu, včetně mladších a starších žáků.

V případě, že poradenský tým dojde k závěru, že pro dané dítě je potřeba upravit stávající vzdělávací strategie, využívá škola další možnosti podpory jejich vzdělávání. Škola jako součást realizace podpůrných opatření všech stupňů nabízí individuální formu práce se zaměřením na rozvoj žáka podle jeho aktuálních potřeb.

 

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně

Pravidelné týmové vyhodnocování úspěšnosti žáků umožňuje pedagogům individuálně přizpůsobovat strategie vzdělávání všech žáků. V případě, že poradenský tým školy vyhodnotí potřebnost změny nad rámec běžného přizpůsobení individuálním potřebám žáka, přistoupí ke zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP). Ten obsahuje opatření, která nemají vliv na obsah a výstupy vzdělávání. Za jeho zpracování a vyhodnocení je zodpovědný třídní učitel ve spolupráci se školním poradenským týmem. Je-li důležitá spolupráce zákonných zástupců při realizaci PLPP, jsou k této spolupráci přizváni.

 

Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními vyššího stupně

V případě, že nedošlo i přes využití podpůrných opatření prvního stupně ke zmírnění obtíží žáka, doporučí škola rodičům spolupráci se školským poradenským pracovištěm (PPP, SPC apod.). Škola pak dále žáka vzdělává podle doporučených podpůrných opatřeních. Podpůrná opatření druhého a vyššího stupně jsou obvykle zpracována v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Na tvorbě IVP se podílí třídní učitel ve spolupráci se školním poradenským týmem a zákonnými zástupci žáka. Doporučí-li školské poradenské zařízení podporu žáka asistentem pedagoga, žádá škola o zřízení jeho funkce a finanční prostředky na jeho mzdu.

 

Při přijímání žáka s vyšším stupněm podpůrných opatření škola zvažuje své aktuální možnosti vzhledem k prospěšnosti jeho zařazení do stávajícího kolektivu a také vzhledem k svým materiálním a prostorovým možnostem.

 

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) škola realizuje na základě doporučení školského poradenského pracoviště. Při přijímání žáků s LMP je každý případ individuálně posuzován s ohledem na přínos začlenění pro žáka i pro třídní kolektiv. IVP pro žáka s LMP je zpracováno v souladu se školním vzdělávacím programem s důrazem na praktické a manipulativní činnosti, na něž navazuje formálnější výuka tak, aby vycházela ze zkušeností dítěte.

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Individualizovaná výuka umožňuje individuální rozvoj také dětem nadaným a mimořádně nadaným. Škola je připravena respektovat jejich silnou vnitřní motivaci k učení, jejich nerovnoměrný vývoj a pomáhá jim nacházet vlastní způsob práce. Tito žáci jsou stimulováni na základě osobního pokroku, nemusí „čekat“ až dané učivo pochopí i ostatní spolužáci. Díky heterogenní skupině mohou pracovat se staršími žáky na konkrétních úkolech odpovídajících jejich mentální úrovni. Podle organizačních možností škola zařazuje výuku v blocích a projektech, což jim umožňuje plně se zaměřit na dané téma podle jejich potřeb.

Pro naplňování potřeb žáků nadaných může být zpracován PLPP. Žáci mají také možnost rozvíjet své nadání po výuce ve škole a využívat její vybavení k osobnímu rozvoji a poznávání dle vlastního zájmu (studium literatury, hra na hudební nástroje, vyhledávání na internetu, se svolením vyučujícího práce s odborným materiálem – přírodovědné pokusy, výtvarné tvoření). Žák může využít nabídky naší partnerské organizace Akademie techniky 4.0, která děti rozvíjí v následujících oblastech: informatika, robotika, 3D tisk, konstrukční činnosti v dílně, 3D software Corinth (biologie, matematika, fyzika, chemie, astronomie, historie, kultura, CLIL). Smyslem vzdělávání těchto žáků je prohlubovat znalosti a dovednosti v profilových oborech a zároveň je motivovat k získání potřebného všeobecného přehledu v ostatních oborech.

V případě, že se škola domnívá, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, požádá zákonné zástupce o spolupráci s akreditovaným poradenským pracovištěm za účelem identifikace mimořádného nadání. Dále škola postupuje podle doporučení tohoto pracoviště, začleňuje tyto žáky do běžných tříd a jejich vzdělávání upravuje prostřednictvím IVP, které blíže specifikuje způsoby práce s jejich mimořádným nadáním. Pro začlenění těchto žáků do kolektivu tříd postupujeme obdobným způsobem jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání žáků cizinců

Žáci cizinci, tj. s odlišným mateřským jazykem, jsou zařazováni do ročníku, který odpovídá jejich věku, s přihlédnutím k jejich jazykové vybavenosti a předchozímu vzdělávání. V případě, že žák cizinec do školy přestoupí z jiné české školy, bude přihlédnuto k jeho předchozímu zařazení do ročníku. Podle potřeby žáka je mu sestaven individuální vyrovnávací plán.

4. Učební plán

1. stupeň

Vzdělávací oblast RVP

Název vyučovaného předmětu

Časová dotace 1,-5.ročník

 1.          2.         3.          4.         5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk - CEJ

7

7+1

7

6

6

Anglický jazyk - ANJ

 

 

3

3

3

Matematika a její aplikace

Matematika - MAT

4

4

4

4

4

Informační a komunikační technologie

Informační a sdělovací technika - IST

0

0

0 +1

0 +1

1

Člověk a jeho 0svět

Já a svět – JAS

 časová dotace je navýšená o 1 disponibilní hodinu v každém ročníku na průřezové téma environmentální výchova

2+1

2+1

2+1

3+1

3+1

 

Umění a kultura

Hudební výchova - HUV

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova - VYV

2

2

1+1

1+1

1+1

Člověk a zdraví

Tělesná výchova - TEV

2

2

2

2

2

Člověk a svět práce

Pracovní a tvořivé činnosti - PTC

1

1

1

1

1

 

Osobnostní a sociální rozvoj - OSR

časová dotace je navýšená o 1 disponibilní hodinu v každém ročníku na průřezové téma osobnostní a sociální výchova

0+1

0+1

0+1

0+1

0+1

Celková časová dotace v ročnících

19+2

19+3

21+4

21+4

22+3

Celkem za první stupeň                               118 hodin, z toho 16 disponibilních

 

Nepovinné předměty

Biblická pátrání - BIP

1

1

1

1

1

Poznámky k učebnímu plánu

Učivo je nabízeno v tematických celcích tak, aby celkový počet odučených hodin odpovídal počtu hodin stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Vyučovací jednotka je časovým úsekem, který propojuje logická stavba. Probíhá buď jako 90minutový blok nebo 45minutový blok.

V průběhu 90minutového učebního bloku nebo projektové výuky se pracuje dle potřeby, žáci mají po dohodě s vyučujícím možnost individuálního odpočinku, po tuto dobu neplatí běžný školní rozvrh.

Vyučování v blocích umožňuje integraci vzdělávacího obsahu tak, že učivo dvou nebo více vzdělávacích oborů je vyučováno v rámci jednoho předmětu – Já a svět, Člověk a příroda.

Dle potřeby aktuálního tématu je využíváno učení „tady a teď“ – v přírodě, v reálných prostředích. Výlety, exkurze, kulturní akce jsou plánovány tak, aby podpořily aktuálně probírané učivo či téma.

Školní rok začíná pro žáky adaptačním programem, jehož náplní je stmelení kolektivu, znovuobnovení či vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli pomocí společných zážitků a týmových aktivit.  Současně je kladen důraz i na environmentální témata.

Denní vzdělávací práce je zejména pro menší děti (1. - 2. ročník) dána sledem činností, které lépe než běžný rozvrh hodin odpovídají dennímu běhu. Starší školáci pracují těmito formami jen částečně, podle toho, jak jim to umožňuje střídání vyučujících při výuce.

Pravidelné formy práce ZŠ tak, jak jdou v běhu dne po sobě:

 • ranní setkání
 • seznámení s tématem, s předpokládanými výsledky
 • integrovaný výukový blok, jehož součástí bývá:
 • úvodní hra
 • debata o problému
 • stanovení potřebných kroků
 • samostatná nebo skupinová práce (podle povahy tématu)

 

Nepravidelné formy práce:

 • komunitní kruh
 • výklad nového učiva pro konkrétní skupinu
 • projekty – krátké, několikadenní i dlouhodobé
 • příprava slavností
 • psaní knížek k probíranému tématu
 • výukové hry – slouží k prověření a utvrzení učiva
 • tematicky zaměřené vycházky
 • zhodnocení na závěr dne, týdne nebo tématu – vyhodnocení nejdůležitějších poznatků, prožitků, určitým způsobem zpětná vazba pro učitele o efektivitě užitých výukových metod. Organizace je různá, formou kruhu nebo formou individuálního zhodnocení na pracovním listě a podobně.

 

Nepravidelnými, ale také důležitými akcemi jsou:

 • výlety (exkurzní) – společné nebo pro jednotlivé skupiny, dle zaměření, často jako součást celoročního tematického celku
 • činnosti s rodiči – doplňující výuku (dle profese a zájmů či schopností rodičů)
 • školní slavnosti společné pro celé společenství školy

 

Škola využívá 1 hodinu týdně disponibilní časové dotace na 1. stupni v rámci vyučovacího předmětu Osobnostní a sociální rozvoj. Předmět nevychází z konkrétní vzdělávací oblasti, jeho vzdělávací obsah může být upravován podle individuálních potřeb žáků, případně studijní skupiny. Jeho koncepce se zaměřuje na realizaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, a také na podporu žáků v jejich osobnostním rozvoji podle jejich individuálních potřeb. Tento rozvoj je v rámci 1. období vzdělávání soustředěn zejména na zvládnutí dovedností číst, psát a počítat (zvládnutí trivia), které jsou nezbytným předpokladem pro další vzdělávání. Ve druhém období může být obsah tohoto předmětu zaměřen tak, aby žák dosáhl závazných výstupů a klíčových kompetencí těchto období.

 

Začlenění průřezových témat

Úkolem školy je vybavit žáka nejen souborem vědomostí, ale také dovednostmi a postoji, které žákům umožní řešit situace, které před ně život v postmoderní době staví. To se nepodaří, pokud budeme učit žáky pomocí izolovaných předmětů. Příležitost pro integraci obsahu vzdělávání dávají průřezová témata. Pravé díky nim můžeme formovat postoje a hodnoty, utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků. Školní vzdělávací program koncipuje průřezová témata jako integrativní součást všeobecně vzdělávacích předmětů, v rámci samostatných předmětů nebo jako součást realizovaných projektů.

 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopnosti poznávání - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–

5. roč.), Anglický jazyk (3.–5. roč.), Já a svět (1.– 5. roč.), Matematika (1.–5.roč.), Osobnostní rozvoj (1.– 5. roč.), Tělesná výchova (1.– 3.roč.), Výtvarná výchova (1.–5. roč.)

 

Sebepoznání a sebepojetí - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (5. roč.), Výtvarná výchova (1.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.)

 

Seberegulace a sebeorganizace - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (4.–5. roč.), Matematika (1.–5. roč.), Pracovní a tvořivé činnosti (1.–5. roč.), Já a svět (1.–5. roč.), Tělesná výchova (1.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5.roč.), Osobnostní rozvoj (1 –5. roč.)

 

Psychohygiena - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (4. a 5. roč.)

 

Kreativita - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–5. roč.), Matematika (1.–5. roč.), Já a svět (1.–3. roč.), Hudební a výtvarná výchova (1.–5. roč.), Pracovní a tvořivé činnosti (1.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.)

Cíle jsou realizovány také při projektovém a problémovém vyučování ve všech dalších předmětech a v rámci komunitních kruhů.

 

Sociální rozvoj

Poznávání lidí - integrováno do vyučovacího předmětů Já a svět (1.–2. roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.)

 

Mezilidské vztahy - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–5. roč.), Já a svět (1.–5. roč.), Výtvarná výchova (1.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.), Osobnostní rozvoj (1.– 5. roč.)

 

Komunikace - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–5. roč.), Anglický jazyk (3.–5. roč.), Výtvarná a hudební výchova (1.–5. roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.)

 

Kooperace a kompetice - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–5. roč.), Já a svět (1.– 5.roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.),  

Dále jsou témata realizována při projektovém vyučování napříč všemi vzdělávacími oblastmi a v rámci pravidelných komunitních kruhů.

 

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (1.–5. roč.), Matematika (1.–5. roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.)

Jeho cíle jsou realizovány také při projektovém a problémovém vyučování ve všech dalších předmětech.

Hodnoty, postoje, praktická etika - integrováno do vyučovacích předmětů Český jazyk (1.–5. roč.), Já a svět (4. a 5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.). Dále jsou témata realizována při projektovém vyučování napříč všemi vzdělávacími oblastmi a v rámci pravidelných komunitních kruhů.

 

Výchova demokratického občana

Občanská společnost a škola - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (2.–5. roč.), Osobnostní rozvoj (1.–5. roč.)

 

Občan, občanská společnost a stát - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (4.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.)

Formy participace občanů v politickém životě – integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (4.–5. roč.)

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (4.–5. roč.)

Dále jsou cíle realizovány při projektovém vyučování napříč všemi vzdělávacími oblastmi a v rámci pravidelných komunitních kruhů.

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (4.–5. roč.), Anglický jazyk (3.–5. roč.)

 

Objevujeme Evropu a svět - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (4. a 5. roč.), Anglický jazyk (3.–5. roč.)

 

Jsme Evropané - integrováno do vyučovacího předmětu Biblická pátrání (1.–5. roč.)

 

Multikulturní výchova

Kulturní diference - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.)

 

Lidské vztahy - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (1.–5. roč.), Biblická pátrání (1.–5. roč.)

 

Etnický původ - integrováno do vyučovacích předmětů Já a svět (1.–5. roč.), Hudební výchova (1.–3. roč.)

 

Multikulturalita - integrováno do vyučovacího předmětu Anglický jazyk (3.–5. roč.)

 

Princip sociálního smíru a solidarity - Témata jsou realizována zapojením školy do projektu Jeden svět na školách a tematicky zařazována do vyučovacího předmětu Český jazyk (1.–5. roč.)

 

Environmentální výchova

Ekosystémy - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (1.–5. roč.)

Základní podmínky života - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (3.–5. roč.)

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (4.–5. roč.)

 

Vztah člověka k prostředí - integrováno do vyučovacího předmětu Já a svět (2.–5. roč.)

 

Mediální výchova

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrováno do vyučovacího předmětu Český jazyk (4.–5.roč.)

Jeho cíle jsou realizovány také při tvorbě výstupů projektů ve všech vzdělávacích oblastech

 

Fungování a vliv médií ve společnosti - integrováno do vyučovacího předmětu Informační a sdělovací technika (3.–5.roč.)

 

Práce v realizačním týmu - formou projektů a dalších kooperativních metod výuky prolíná všemi vyučovacími předměty 1.–5. roč.

 

5. Učební osnovy

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

 

Vyučovací předmět: Český jazyk

Český jazyk je předmět integrovaný. Obsah výuky vychází ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura, prolínají se v něm částečně i další obory – člověk a jeho svět, hudební, výtvarná, ekologická a občanská výchova.

Je vyučován ve všech ročnících 1. stupně.

Cílem výuky je přivést žáky k pochopení, že znalost češtiny je pro jejich život důležitá, umožňuje jim dorozumění s okolním světem. K tomuto dorozumění potřebují

 • naučit se dobře mluvit a naslouchat
 • naučit se dobře číst a porozumět čtenému
 • naučit se dobře psát, umět písemně vyjádřit své myšlenky.

Předmět jim má pomoci poradit si se všemi situacemi dorozumívání, dát schopnost rozumět situaci, poznat, jakou úlohu situace na člověka klade nebo jakou pozici v situaci žák chce zaujmout, domluvit se o problému a jeho řešení s ostatními.

Vyučovací jednotky mají poskytovat příležitost k vytváření komunikačních dovedností, budování vztahu k mateřskému jazyku a k rozvíjení systémového myšlení.

Obsah tvoří naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

Průřezová témata jsou integrována k jednotlivým učebním blokům, doplňují očekávané výstupy.

Časová dotace je celkem na 1. stupni 34 hodin

1. ročník – 7 h.

2. ročník – 7+1 h.

3.ročník – 7 h.

4.ročník – 6 h.

5.ročník – 6 h.

 

V 1.–3. ročníku je jedna hodina týdně věnována výuce psaní. Učivo – často i pravopisné – je probíráno podle situace jako součást tematického celku, který většinou obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

 

Klíčové kompetence

Ve vyučovacím předmětu český jazyk rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích) zejména těmito strategiemi:

.

Kompetence k učení

 • Výběr a využití vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení, plánování, organizace a řízení vlastního učení, ochota věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace jejich efektivní využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Operace s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádění věcí do souvislostí, propojení poznatků z různých vzdělávacích oblastí do širších celků a na základě toho tvorba komplexnějšího pohledu na svět kolem sebe
 • Poznání smyslu a cíle učení, probouzení pozitivního vztahu k četbě, schopnost posoudit vlastní pokrok a určit překážky či problémy bránící učení, plánování, jakým způsobem je možné své učení zdokonalit, kritické zhodnocení výsledků svého učení a diskuze o nich

 

Kompetence k řešení problémů

 • Samostatné odvozování pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické jevy
 • Hledání chyby v textu a odůvodnění správného řešení
 • Kritické posouzení přečtené informace a vyvození závěrů z nich pro využití v budoucnosti
 • Vnímání nejrůznějších problémových situací ve škole i mimo ni, rozpoznání a pochopení problému, přemýšlení o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyšlení a naplánování způsobu řešení problémů a využívání vlastního úsudku a zkušeností
 • Vyhledání informací vhodných k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných a odlišných znaků, využívání získaných vědomosti a dovedností k objevování různých variant řešení, zvládnutí případného nezdaru a vytrvalé hledání konečného řešení problému

 

Kompetence komunikativní

 • Formulace a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování se v písemném i ústním projevu
 • Naslouchání promluvám druhých lidí, porozumění jim, vhodná reakce na ně, účinné zapojení do diskuse, obhajování svého názoru a vhodná argumentace
 • Porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlení o nich, reakce na ně a tvořivé využívání ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální

 • Účinná spolupráce ve skupině, podíl a společně s pedagogy vytváření pravidel, práce v týmu na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti, pozitivní ovlivnění kvality společné práce
 • Podíl na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytnutí pomoci nebo žádost o ni
 • Příspěvek k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, pochopení potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňování zkušenosti druhých lidí, respektování různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Vytváření pozitivní představy o sobě samém, která podporuje žákovu sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládání a řízení svého jednání a chování tak, aby žák dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

Kompetence občanské

 • Respektování přesvědčení druhých lidí, úcta k jejich vnitřním hodnotám, je schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, odmítání útlaku a hrubého zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Zodpovědné rozhodování podle dané situace, dle svých možností poskytnutí účinné pomoci a zodpovědné chování se v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Seznamování se slovesným dědictvím a jeho významem, jeho respektování, ocenění a ochrana, projevy pozitivního postoje k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu, tvorba vlastních textů
 • Využívání získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

Kompetence pracovní

 • Dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní
 • Aktivní příprava na vyučování, udržování učebního prostoru
 • Využívání znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost

 

Český jazyk

1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu jazyka, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Sluchové rozlišení hlásek, hláska – písmeno.

Délka samohlásek.

Analýza a syntéza slova.

 

1.

 

1.–2.

1.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Podle individuálních možností pečlivě vyslovuje

Sluchové rozlišování hlásek výslovnost samohlásek, souhláskových skupin

Modulace souvětí řeči

1.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Oslovení, naslouchání, vztah mluvčí - posluchač

1. –2.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

 

Rozumí přiměřeně složitému mluvenému projevu

Zdvořilé naslouchání, kontakt s partnerem, aktivní naslouchání - otázky

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova

- praktická etika

 

V přiměřených slovních projevech správně dýchá

 

Dýchání při hovoru- nádech

1

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Tvoří krátký mluvený projev na podkladě vlastních zážitků

Rozvoj slovní zásoby, vhodné výrazy, Odpovědi na otázky, sled děje.

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova- kooperace, kompetice

 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.

Uvolňovací cviky, rozvoj grafomotoriky, nácvik správného sezení a úchopu pracovního náčiní.

1.

Osobnostní a sociální výchova

 

Píše správně tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky

Nácvik psaní.

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení.

 

Opis, přepis, využití písma, psaná podoba krátkého sdělení.

2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání, komunikace

 

Seřadí ilustraci podle dějové souvislosti, vytvoří a přednese jednoduchý příběh

Vyhledávání předcházejících a následujících dějů, vypravovaní podle obrázků jednoduchá osnova, spojování textu s ilustrací

1

 

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita, komunikace

 

Plynule s porozuměním čte přiměřeně náročné texty

Písmena abecedy (velká, malá, tiskací, psací) technika čtení, čtení jedno dvou víceslabičných slov, čtení slovních dvojic, jednoduchých vět a textů

 

 

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání,

komunikace

 

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

 

Přednes textu, vhodné frázování a intonace

2.– 3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání,

komunikace

 

Čte a vyhledává informace

Základní orientace v naučné literatuře, encyklopediích. Vyhledávání čtení, čtení jednoduchých naučných textů

 

2.– 3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

Odlišuje pohádku od ostatního vyprávění

Poslech, vyvozování typických znaků pohádky

2.–3.

 

 

 

Odlišuje poezii od prózy

Rozpočítadla, hádanky, lidová poezie

1.–2.

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči, vhodné tempo

Hlasitost projevu, tempo řeči, mimika gesta

2.–3.

Rozvoj komunikace

 

Podle svých schopností, pokynů učitele pracuje tvořivě s literárním textem

Volná reprodukce slyšeného, čteného textu, div. scénky, dramatické, výtvarné a hudební doplnění

 

2.–3.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání,

komunikace

 

Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

Tvrdé a měkké souhlásky

2.

Rozvoj komunikace

Využívání poznatků v procesu učení (KU)

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu, sledovaného divadla

Pojmenování pocitů, pochopení děje, volba vhodných slov a mimojazykových prostředků (mimika, gesta)

 

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova – komunikace, kreativita

 

Odůvodňuje a píše správně slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  mimo morfologický šev

Čtení slov s „ě“. Pravidla pro správná psaní dě, tě, ně, bě, pě,vě, mě mimo morfologický šev

 

2.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

Odůvodňuje a píše správně slova s ú / ů

Pravidlo pro správné psaní  ú, ů

2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

Porovnává význam slov- opačný význam, slova významem souřadná, nadřazená, podřazená

Rozvoj slovní zásoby, význam slov, seskupování podle významu. Pojmy: nadřazený, podřazený, souřadný

 

2.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Porovnává a třídí slova podle významu

Význam slov

2.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozlišuje věty podle postoje mluvčího, podle situace je sám dovede vytvořit

Věty oznamovací, rozkazovací, přací, tázací. Písemné znázornění. Intonace. Vyhledávání v textu. Tvorba vět.

 

2.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání,

komunikace

 

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a spojovacími výrazy

Spojky

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozezná některé slovní druhy v základním tvaru

Seznámení se slovními druhy

2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

V mluveném projevu užívá správné gramatické tvary podst. jmen, příd. jmen, sloves

Tvary slov

2.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

 Píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat, místních pojmenování

Pravidla pro psaní velkých písmen na začátku věty a ve jménech

 

2.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

Návaznost na předmět Já a svět – místní jména, jména významných osobností

Odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

Obojetné souhlásky. Vyvozování vyjmenovaných slov

 

3.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

Výběr slov v návaznosti na Já a svět

 Užívá správné gramatické tvary slov

 Ohebné slovní druhy, základní mluvnické kategorie

3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Vyhledává v textu slova příbuzná

Stavba slova, vyhledávání příbuzných slov

3.

 

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Přesně, souvisle vykládá, neodbíhá od tématu.

Řeč nad obrázkem, předmětem, dokončování vět, příběhů

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova – komunikace, kreativita

Návaznost na téma v předmětu Já a svět

Rozlišuje spisovná slova a jejich nespisovné tvary, výslovnost

Slova spisovná, nespisovná, rozdíly ve výstižnosti vyjádření

4.–5.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Píše správně i/y po obojetných souhláskách

Vyjmenovaná slova a jejich příbuzná slova

 

4.

 

 

Obsahově i po formální stránce správně píše jednoduché komunikační žánry

Adresa, pozvánka, blahopřání, příspěvky do školního časopisu – popis, vypravování, krátký příběh

4.–5.

Osobnostní a soc. výchova – kreativita, seberegulace, sebeorganizace

Návaznost na předmět Já a svět - adresa

Porovnává významy slov stejného, podobného významu, slova víceznačná

Slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, homonyma, synonyma

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Kořen slova, přípony, předpony, koncovky, příbuzná slova

4.–5.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov, využívá je v mluveném projevu v gramaticky správných tvarech

Slovní druhy, jejich třídění, tvary slov

4.–5.

 

Výběr slov v návaznosti na téma v předmětu Já a svět, tvorba tabulky slovních druhů na počítači

Vyhledávání základní skladební dvojice

Základní větné členy – podmět a přísudek

4.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Rozlišuje větu jednoduchou, souvětí, dovede správně změnit větu jednoduchou v souvětí

Stavba věty, věta jednoduchá, souvětí, funkční doplnění věty jednoduché na souvětí

4.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Označuje základ věty v neúplné základní skladební dvojici

Neúplná základní skladební dvojice

5.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Shoda přísudku s podmětem

4.–5.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Užívá vhodné spojovací výrazy, obměňuje je podle obsahu projevu

Spojovací výrazy

4.–5.

Osobnostní a soc. výchova - rozvoj schopnosti poznávání

 

Užívá správné gramatické tvary slov

Ohebné slovní druhy a jejich členění

5.

 

 

Sestaví osnovu vyprávění, na jejím základě vytváří přiměřený mluvený nebo psaný projev logicky správně členěný

Pravidla sestavování osnovy, členění příběhu, práce s osnovou, logická návaznost děje

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Na dané téma tvoří vlastní literární text

Tvořivé psaní

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova - kreativita

V návaznosti na  Já a svět

Rozlišuje různé typy textů, při jejich rozboru používá elementární literární pojmy

Druhy a žánry lit. pro děti, lit. umělecká, věcná, lidová slovesnost, literární pojmy, SMS a lit. žánry

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – mezilidské vztahy

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Volí odpovídající intonaci, pauzy, tempo podle svého komunikačního záměru, vede správně dialog, telefonický rozhovor

Závislost na komunikační situaci, pravidla dialogu, řešení konfliktu, kompromis. Telefonování.

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

Rozbor reklamních textů, obrázků, televizních klipů, smysl reklamy

5.

Mediální výchova - kritické čtení

VYV – výtvarná úroveň reklamy

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Zážitkové čtení, dojmy slovně, obrazem, recitace

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, sebeorganizace

VYV – ilustrace k přečtenému textu

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu, nahlas

Různé druhy psaných textů, věcný obsah textů, komunikační obsah textů

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, seberegulace

Pracovní – dodržování hygienických pravidel při čtení

Uvědomuje si dorozumívací záměr sdělení, podle schopností volně reprodukuje text, pamatuje si podstatná fakta

Práce s textem – čeho chtěl pisatel docílit – jádro sdělení, vlastní slovní vyjádření, dramatizace, výtvarné vyjádření sdělení

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, schopnost zapamatování

Komunikativní – rozšiřování slovní zásoby

Rozpoznává úplnost a neúplnost jednoduchého textu

Rozbor textu, podrobnosti, vztah k významu celku, zpráva o přečteném textu

5.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozumí pokynům přiměřené složitosti

Zdvořilé naslouchání, kontakt s partnerem, aktivní naslouchání – otázky

3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a

Pravidelné dýchání

Dýchání při hovoru, správná výslovnost, přiměřené tempo řeči

3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Zvládá základní hygienické návyky

Spojené se psaním

Správné sezení a držení těla při psaní

3.

Osobnostní a sociální výchova – seberegulace, sebeorganizace

 

Převádí slova z mluvené do psané podoby

Jednoduchý zápis slov, slovních spojení, vět

3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

Možné použít práci s počítačem

Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost

Zápis slov, správné pořadí písmen

3.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy

Písmena abecedy

3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti sebepoznání

 

Rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky

Samohlásky a souhlásky, jejich délka

3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti sebepoznání, komunikace

 

Tvoří slabiky

Tvoření, čtení, zápis slabik

3.

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky

Slova, věty, slabiky, hlásky

3.

 

 

Píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

Velká písmena na začátku vět a ve vlastních jménech

3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznání

 

Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně

Jednoduché říkanky a dětské básně

3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti sebepoznání

 

Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací – při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

Reprodukce příběhu, vyprávění podle návodných otázek

3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání, komunikace

 

Vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích

Schopnost volit vhodná slova a vyjádření, posloupnost děje, základy komunikace

5.

Osobnostní a sociální výchova – komunikace

 

Má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování

Souvislé vyjadřování, význam slov, synonyma, antonyma

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

V mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči

Intonace, přízvuk, tempo řeči, základy komunikace, volby vhodných výrazů a slov v dané situaci

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Opisuje a přepisuje jednoduché texty

Opis textů, dodržení velkých písmen, interpunkce

5.

 

 

Píše správně a přehledně jednoduchá sdělení

Zápis jednoduchých sdělení, pokynů. Dodržení věty a jejích pravidel.

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy

Správné tvary písmen, oddělování slov

5.

 

 

Ovládá hůlkové písmo – tvoří otázky a odpovídá na ně

Otázka a odpověď, hůlkové písmo

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Pozná podstatná jména a slovesa

Podstatná jména, slovesa

5.

 

 

Rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik

Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné

5.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Určuje samohlásky a souhlásky

Samohlásky, souhlásky

5.

 

 

Seřadí slova podle abecedy

abeceda

5.

 

 

Správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě – tě – ně, bě – pě – vě – mě

Skupiny hlásek dě – tě – ně, bě . pě – mě – vě a jejich zápis a čtení

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

Souhlásky znělé a neznělé, spodoba znělosti

5.

 

 

Dramatizuje jednoduchý příběh

Práce s příběhem, dramatizace, smysl textu, vhodná intonace, tempo řeči, prezentace před ostatními

 

5.

Osobnostní a sociální výchova - kreativita

 

Vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek

Vyprávění, posloupnost děje podle návodných otázek, volba vhodného vyjádření

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy

Obsah textu, děj, hlavní myšlenka

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

Rozlišuje prózu a verše

Próza, poezie pro děti

5.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Rozlišuje pohádkové prostředí od reálného

Pohádka, její znaky, příběhy reálné i vymyšlené

5.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání

 

Ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

Technika tichého čtení, odstavce, sloky, kapitoly

5.

Osobnostní a sociální výchova - komunikace

 

 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk

 

Schopnost komunikovat v cizím jazyce děti začleňuje do společnosti a zvyšuje jejich šance v dalším vzdělávacím a pracovním procesu. Významným způsobem přispívá k chápání stylu života a historického vývoje odlišných kultur. Pomáhá jim pochopit mnohé globální problémy především porozumět významu tolerance, úcty a vzájemného respektu mezi národy.

 

Děti poznávají pravidla komunikace v cizím jazyce v každodenních situacích a postupně rozumí některým základním gramatickým strukturám a jevům. Používají slovní zásobu a frazeologii tematických okruhů škola, rodina, domov, oblékání, město, nakupování, jídlo, příroda, tradice, zvyky a ostatní reálie anglicky mluvících zemí, především Velké Británie.

 

Svým obsahem připravuje vzdělávací obor anglický jazyk k hlubšímu studiu angličtiny i ke studiu oborů sesterských (další cizí jazyk).

Studium je vedeno interaktivní formou, zapojením dětí do společné komunikace a zavedením nácviku reálných situací.

 

Časová dotace je celkem 9 hodin na 1. stupni

3. ročník 3

4. ročník 3

5. ročník 3

 

 

Studium anglického jazyk umožňuje žáků si osvojovat činnostně zaměřené očekávané výstupy klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 • využívá ke svému učení slovník dvojjazyčný
 • identifikuje klíčová slova v textu, kriticky hledá základní myšlenky textu a zaměřuje se na podstatu sdělení
 • vede si vlastní záznamy potřebné k učení

 

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledává a porovnává informace potřebné ke svému učení
 • aplikuje osvojení vědomosti v praxi
 • kriticky myslí v procesu svého učení

 

Kompetence komunikativní

 • samostatně se vyjadřuje, naslouchá druhým a vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse
 • reaguje v konverzačních situacích, zaměřuje se na podstatu sdělení
 • používá audio pomůcky při poslechu mluveného textu a komunikační technologie

 

Kompetence sociální a personální

 • spolupracuje s ostatními ve dvojicích a skupině
 • nácvik aktivního navazování kontaktů
 • rozeznává a osvojuje si sociální role v procesu nácviku komunikace
 • zohledňuje kulturní odlišnosti, respektuje jiné způsoby sociální interakce

 

Kompetence pracovní

 • vede si záznamy potřebné pro své učení, systematicky pracuje a ověřuje si výsledky své práce
 • prezentuje výsledky své práce

 

Anglický jazyk

1. stupeň

 

Výstupy

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně.

 

verbální a neverbální reakce na jednoduché příkazy spojené s výukou

 

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Slovní zásoba tematických celků - kontakt s druhými, škola, rodina, bydliště, tělo, oblečení, nakupování, zvířata.

Pravidla slovosledu v anglické větě.

Sloveso BE, otázka, oznamovací a záporná věta, krátké odpovědi.

Hláskování jmen a jednoduchých slov.

Osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena; přivlastňovací pád. Neurčité zájmeno some.

Číslovky 1-12.

Množné číslo podstatných jmen; neurčitý a určitý člen.

Sloveso HAVE GOT, oznamovací a záporná věta, otázka, krátké odpovědi.

Existenciální vazba THERE IS/ARE v oznamovací a záporné větě, v otázce; krátké odpovědi.

Vybrané předložky místa.

Přítomný čas prostý – seznámení s užitím.

Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

 

 

 

slovní zásoba probíraných tematických celků (kontakt s druhými, škola, rodina, bydliště, tělo, oblečení, nakupování, zvířata)

 

verbální reakce s využitím slovní zásoby probíraných tematických celků

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova.

 

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

 

 

verbální reakce s využitím slovní zásoby probíraných tematických celků

 

rozpoznání známých slov a slovních spojení, pochopení obsahu sdělení.

 

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

 

 

 

rozpoznání známých slova a slovních spojení v jednoduchém textu, pochopení obsahu sdělení, aktivní reakce na obsah sdělení (vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní)

 

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení; píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

rozlišení psané a mluvené podoby jazyka aktivním způsobem (vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní)

 

3.–4.

Osobnostní a sociální výchova.

 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.

 

verbální a neverbální reakce na jednoduché příkazy spojené s výukou

 

pozdrav, rozloučení, poděkování

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

Slovní zásoba tematických celků - kontakt s druhými, škola a práce, rodina a přátelé, bydliště, stravování a nakupování, zájmy.

 

Sloveso BE, oznamovací a záporná věta, otázka; doplňovací a zjišťovací otázky.

 

Sloveso HAVE GOT.

 

Existenciální vazba THERE IS/ARE.

 

Přítomný čas prostý; doplňovací a zjišťovací otázky. Rozkazovací způsob.

 

Přítomný čas průběhový.

 

Způsobové sloveso CAN, WOULD v kontextu probíraných témat.

 

Množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý; neurčité zájmeno some.

 

Číslovky 13 -100. Užití základních a řadových číslovek pro vyjádření času, data, ceny.

 

Osobní a přivlastňovací zájmena; přivlastňovací pád. Ukazovací zájmena.

Vybrané předložky místa a času v kontextu probíraných témat.

 

Hláskování jmen a slov, zápis jednoduchých slov podle diktátu.

 

Seznámení s fonetickými znaky.

 

Práce se slovníkem.

 

Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Slovní zásoba tematických celků - kontakt s druhými, škola a práce, rodina a přátelé, bydliště, stravování a nakupování, zájmy

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

 

Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

 

 

Rozpoznání známých slov a slovních spojení v poslechu, pochopení obsahu sdělení, formulace odpovědí na předem zadané otázky.

 

verbální reakce s využitím slovní zásoby probíraných tematických celků

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů.

 

 

 

 

verbální reakce na obsah vedených rozhovorů s využitím slovní zásoby probíraných tematických celků

 

 

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech

Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

 

 

 

 

 

využití osvojené slovní zásoby pro sdělení základních informací o sobě s využitím osvojované slovní zásoby v rozhovorech a samostatné promluvě s vizuální oporou

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

 

 

 

 

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

 

Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.

 

 

rozpoznání známých slov a slovních spojení v textu

 

vyhledávání informací v textu, formulace odpovědi na zadané otázky

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

 

rozpoznání známých slov a slovní spojení v textu

 

vyhledávání informací v textu, formulace odpovědí na zadané otázky

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života.

 

 

správný zápis osvojené slovní zásoby a slovního spojení s využitím slovníku a jiné vizuální podpory

 

psaní jednoduchých psaných útvarů na základě strukturovaného zadání s použitím osvojených slovních spojení a slovní zásoby

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

Multikulturní výchova.

Myšlení v evropských souvislostech.

 

Žák vyplní osobní údaje do formuláře.

 

Vedení jednoduchého telefonického rozhovoru, písemný záznam osobních údajů do formuláře

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova.

 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

1. stupeň

Výstupy

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Žák je seznámen se zvukovou podobou jazyka

Větným a slovní přízvuk

 

Jednoduchá poslechová cvičení v rámci probíraných tematických celků

3.

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Základní slovní zásoba probíraných tematických částí s využitím obrázkového slovníku

Rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Verbální a neverbální reakce na instrukce spojené s výukou

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Rozkazovací způsob kladný, záporný, modální sloveso must, can

Rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických kruhů opakovaně setkal, zejména má-li k dispozici vizuální oporu

Základní slovní zásoba probíraných tematických celků (kontakt s druhými, škola, rodina, bydliště, tělo, oblečení, nakupování, zvířata)

 

verbální reakce s využitím slovní zásoby probíraných tematických celků

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Jednoduché rozhovory na téma rodina, vzhled, oblečení, zájmy a koníčky, nakupování, škola, bydlení, počasí, denní doba;

Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování; pozdraví a poděkuje

Pozdrav, rozloučení, poděkování, zahájení a ukončení jednoduchého rozhovoru

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Základní fráze pro zahájení a ukončení komunikace; jednoduché rozhovory – přivítání, poděkování, rozloučení

Výstupy

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Sdělí své jméno a věk; vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Sdělení základních osobních informací, dotaz na totéž

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Sloveso be v oznamovací větě, osobní a přivlastňovací zájmena

Při práci s textem rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal, zejména má-li k dispozici vizuální oporu

Vyhledání klíčových slov v textu podle předem zadaných kritérií

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

 

Vyhledá klíčová slova v textech jednotlivých tematických částí

Je seznámen s grafickou podobou jazyka

Přiřazení mluvené podoby slova k psané formě s využitím obrazového materiálu

Práce se slovníkem

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Multikulturní výchova

Rozlišení psané a mluvené podoby jazyka při práci s textem (vybere, přiřadí, seřadí, doplní)

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

 

V rámci vzdělávací oblasti matematika a její aplikace je kladen důraz na rozvoj matematického vnímání skutečnosti. V této oblasti pracují žáci s matematickými objekty v reálných situacích. Za důležité jsou považovány diskuse o tématu. V předmětu je významně podporováno zaujetí každého žáka pro daný problém, což podporují i manipulativní činnosti. Žáci si osvojují matematické operace, učí se získávat číselné údaje měřením, odhadem, výpočtem. Zabývají se geometrickými útvary v rovině a objekty v prostoru. Poznávají změny a závislosti procesů, pracují s tabulkami, diagramy, grafy. Učí se využívat prostředky výpočetní techniky a další pomůcky umožňující přístup k matematice pro žáky na různé úrovni matematického vnímání. Při činnostech se snaží vycházet z běžných životních situací, porozumět procesům a zákonitostem. Matematika je prezentována jako každodenní záležitost. Tedy hodiny matematiky jsou pojímány jako čas, kdy žáci mohou porozumět matematickým operacím a procvičit je. Tyto dovednosti pak dále využívají v jiných předmětech a především v každodenním životě.

 

Vyučovací předmět: Matematika

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 20 hodin.

1. ročník 4

2. ročník 4

3. ročník 4

4. ročník 4

5. ročník 4

 

 

Obsah učiva umožňuje propojování s vzdělávací oblastí Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie, v určitých případech i Jazyk a komunikace a Umění a kultura.

Učivem prolíná osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání, rozvoj pozornosti a soustředění, dovedností pro učení a studium. Do vyučovacího obsahu jsou začleněny problémy životního prostředí z průřezového tématu environmentální výchova.

 

Klíčové kompetence

V této vzdělávací oblasti rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích). Ve vyučovacím předmětu matematika je rozvíjena především kompetence k řešení problémů, k učení a komunikativní. V procesu výuky díky různým metodám práce dochází průběžně k rozvoji kompetencí ostatních.

 

Kompetence k učení

 • Budování počtářských dovedností a schopností žáků
 • Rozvoj schopnosti samostatně pozorovat a získané výsledky porovnávat – samostatně i ve skupině
 • Diskuse o způsobech řešení, poznatcích
 • Vyhledávání potřebných údajů v zadání slovních a logických úloh, vybírání vhodných způsobů řešení, poznávání smyslu osvojovaných postupů pro běžný život
 • Aktivní vyhledávání souvislostí, propojení poznatků z různých oblastí poznání do širších celků
 • Vytváření komplexního pohledu na matematické a přírodní vědy

 

Kompetence k řešení problémů

 • Rozvoj logického myšlení
 • Hledání vlastního postupu při řešení matematických úloh, experimentování
 • Odhad výsledku
 • Získávání potřebných informací k řešení problému,
 • Závěr na základě získaných výsledků, přesná odpověď na položenou otázku, vytvoření schémat, algoritmů, obhájení postupu, řešení
 • Pochopení významu kontroly, důležitosti zjištění, že úloha má více nebo žádné řešení

 

Kompetence komunikativní

 • Výstižné vyjadřování, formulace
 • Naslouchání argumentům a názorům druhých
 • Spolupráce při řešení složitějších matematických zadání
 • Volba vhodného způsobu komunikace
 • Používání odborných termínů, symbolů v praxi
 • Využívání informačních a komunikačních prostředků
 • Strukturovaný zápis srozumitelný i pro ostatní

 

Kompetence sociální a personální

 • Práce ve dvojicích, skupinová práce
 • Respektování názorů spolužáků
 • Realizace projektů
 • Rozvíjení schopnosti hodnotit výsledky své práce.

 

Kompetence občanské

 • Zodpovědnost – plnění školních povinností, domácí příprava.
 • Vyhledávání souvislostí mezi lidskou činností a problémy ochrany životního prostředí

 

Kompetence pracovní

 • Přizpůsobování se změnám zadání
 • Využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů
 • Rozvoj systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných úkolů  
 • Naučit se bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku

 

 

 

Matematika 1. stupeň

1.– 3. ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Čte a zapisuje přirozená čísla

Čtení a zápis čísel do 20

1.

 

Použití názorných pomůcek pro vytvoření představy počtu

Porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Důraz na vytvoření představy o počtu v různých souvislostech

Porovnávání množství a jejich číselných vyjádření 0 – 20

Znaky nerovnosti

1.

 

Použití názorných pomůcek (stovková tabulka)

Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose

Číselná osa a orientace na ní

Způsoby znázornění

Číselná řada – vytváření, doplňování chybějících

Zobrazování na číselné ose

Pojmy před, za, hned před, hned za, mezi

1.

 

Číselné řady (kartičky, očíslované předměty, krokovací pás)

Tabulky

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

Vyhledávání geometrických útvarů ve svém okolí, slovní vyjádření prostorové situace

Tvorba a přestavování krychlových staveb a zápis plánu

Třídění geometrický útvarů podle tvaru

Důraz na vytvoření představy

Čtverec, trojúhelník, kruh

krychle, koule

1.–2.

 

Práce s názornými pomůckami, skládání obrazců magnetická tabule, dřívka, kostky, origami, stavebnice, špejle, geodesky

Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

Počítání předmětů

Třídění předmětů podle zadaných hledisek

Vytváření skupin předmětů o daném počtu, dané vlastnosti

1.–2.

Os. a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – rozvoj pozornosti, soustředění

Stolní hry s kostkou¨

Stavebnice

Kostky

Dřívka

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

Sčítání a odčítání 0 – 20 s přechodem přes desítku

Řešení násobení formou opakovaného sčítání

Dělení na části, po částech

1.–2.

 

 zápis pomocí šipek,

sčítací pyramidy

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací

Vyjadřování počtu a pořadí číslem

1.–3.

 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Řešení a tvorba slovních úloh ze života dětí

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopnosti poznávání, řešení problémů

Návaznost – Jazyk a jazyková komunikace

Strukturace slovní úlohy

Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času

Určování času, posloupnost děje

Jednoduché převody jednotek času (hodiny, minuty, sekundy) orientace v kalendáři (den měsíc, rok), představa věku

1.–3.

 

Návaznost Člověk a jeho svět

(kalendář)

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Závislosti a jejich vlastnosti

Evidence situací různými způsoby (tabulka, šipky, grafické, symbolické a slovní vyjádření)

1.–3.

 

modelování – nákupy

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Práce s údaji (tabulky, diagramy, grafy)

Shromažďování, třídění, vyhodnocování dat

Získávání údajů z tabulek, obrázkové diagramy, jízdní řády

Orientace ve schématech

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení a studium

Návaznost – Informatika a sdělovací technika

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné úvary v rovině

Poznávání a modelování souměrných útvarů v rovině, vyhledávání ve svém okolí

1.–3.

 

Kreslení do čtvercové sítě (čtverečkovaný papír)

Provádí zpaměti početní operace v oboru přirozených čísel

Sčítání a odčítání do 100

Násobení a dělení (malá násobilka)

2.

 

Názorné pom.,tabulky sčítání/odčítání, násobení/dělení

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Písemné sčítání a odčítání bez přechodu i přechodem přes desítku 0–100

2.

 

 

Čte a zapisuje přirozená čísla do 100

Čtení a zápis čísel do 100

(jednotky, desítky)

2.

 

Modelování zapsaného čísla (peníze)

Porovnává přirozená čísla, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání množství a jejich číselných vyjádření 0 – 100

Porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

Znaky nerovnosti

2.

 

Odhady množství

Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose

Číselná osa

Zobrazování na číselné ose 0–100

Číselná řada – vytváření, doplňování chybějících

Užívá číselnou osu k vyjádření stavu, změny, porovnání

2.

 

Číselná osa, krokovací pás, metr

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

 

 

 

 

 

 

Získávání zkušeností se základními geometrickými útvary v rovině, poznávání jejich vlastností, souměrnosti

Orientace ve čtvercové síti

Úsečka, lomená čára, křivá čára

Nácvik kreslení a rýsování úseček

Trojúhelník, obdélník, čtyřúhelník, pětiúhelník

Získávání představy tělesa pomocí práce se stavbami (tvorba a zápis)

Krychle, kvádr, válec

 

2.

Os. a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – rozvoj pozornosti, soustředění

Názorné pomůcky

Vyhledává, sbírá a třídí data

Tabulky a diagramy – čtení a sestavování

Použití tabulky k organizaci souboru objektů.

Vytvoření statistického souboru z náhodných jevů.

2.–3.

 

Návaznost – IST

Využívá při pamětném i písemném počítaní komutativnost a asociativnost sčítání

 

Principy komutativnosti a asociativnosti (pořadí operací)

 

Opakované sčítání – představa násobení

Dvojnásobek, polovina

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení a studium

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky

Porovnávání velikosti útvarů

Odhadování a měření úseček

Jednotky délky a jejich převody

(1cm, 1m), jednotka objemu 1l

2.–3.

 

Názorné pomůcky, manipulativní činnosti

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Písemné sčítání a odčítání bez přechodu i přechodem přes desítku 0 – 1000

3.

 

 

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Zaokrouhlování na desítky, sta

Zaokrouhlování pro odhady, výsledky

 

3.

 

Názorné pomůcky číselná osa

Čte a zapisuje přirozená čísla do 1000

 

Čtení a zápis čísel do 1000

3.

 

Názorné pomůcky

Číselná osa

Stovková tabulka

Řády čísel

 

Porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Porovnávání množství a jejich číselných vyjádření 0 – 1000

Porovnávání čísel a zápis výsledku porovnání

Pochopení nerovnosti v různých kontextech (počet, délka, obsah, čas, peníze)

Znaky nerovnosti

3.

 

Názorné pomůcky

Číselná osa

Stovková tabulka

 

Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose

Číselná osa

Zobrazování na číselné ose 0 - 1000

Číselná řada

3.

 

Názorné pomůcky číselná osa

Provádí zpaměti početní operace s přirozenými čísly

Sčítání a odčítání, násobení a dělení dvojciferných čísel, zpaměti i písemně

Použití závorek

3.

 

 

 

 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

Bod, přímka, polopřímka, úsečka

Kružnice (poloměr, průměr)

Krychle, kvádr

Jehlan, kužel

Pojmy vrchol, stěna, hrana

Obvod, obsah, střed

3.

 

Názorné pomůcky, vytváření modelů

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

1.–3. ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20

Důraz na vytvoření představy o počtu v různých souvislostech, reálných situacích

Porovnávání množství a jejich číselných vyjádření 0 – 20 s pomocí názorných pomůcek

Znaky nerovnosti

1.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - rozvoj pozornosti a soustředění.

Použití názorných pomůcek pro vytvoření představy počtu

čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 10

Čtení a zápis čísel do 20, počítá do 100 s oporou názorných pomůcek

1.–2.

 

 

zná matematické operátory + , − , = , <, >a umí je zapsat

Propojení slovních výrazů a situací z praxe, použití reálných situací

 

1.

 

Číselné řady (kartičky, očíslované předměty, krokovací pás)

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20

Sčítání a odčítání 0–20 s přechodem přes desítku

1.–2.

 

 

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20

Řešení a tvorba slovních úloh ze života dětí – využití jednoduchých reálných situací, názorných pomůcek

1.–2.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - řešení problémů.

 

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

Řešení a tvorba slovních úloh ze života dětí

1.–3.

 

 

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 - zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu - uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

Práce s údaji z reálného života (tabulky, jednoduché grafy - teplota)

Shromažďování, třídění, vyhodnocování dat blízkých žákovi, z reálného života (počet předmětů, třídění dle jednoduchého pravidla)

Orientace v prostoru s pomocí názorných pomůcek

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení

 

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je

graficky znázornit

Vyhledávání geometrických útvarů ve svém okolí

Tvorba a přestavování krychlových staveb

Zvýšený důraz na rozvoj prostorové představivosti

Získávání zkušeností se základními geometrickými útvary v rovině a tělesy pomocí předmětů z reálného života, názorných pomůcek. Poznávání jejich vlastností

Orientace ve čtvercové síti a znázornění  rojúhelníka, čtverce, obdélníka

Souměrnost ve čtvercové síti – propojení se známými předměty, experimentování s útvary, ověření praktickými činnostmi

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – rozvoj pozornosti, soustředění

Práce s názornými pomůckami, skládání obrazců (magnetická tabule, stavebnice, dřívka, kostky, špejle, geodesky)

Čtvercová síť

rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují

Úsečka, lomená čára, křivá čára

 

2.–3.

 

Názorné pomůcky, manipulativní činnosti

používá pravítko

Nácvik kreslení a rýsování úseček ve čtvercové síti i mimo ni

2.–3.

 

 

 

 

Matematika 

4.–5. ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Dělení se zbytkem

Sčítání a odčítání 0–1000

Násobení dvojciferným číslem

Dělení jednociferným číslem

Vytvoření představy záporného čísla

Účelné propojení pamětného a písemného počítání

4.

 

Číselná osa, krokovací pás

Zdůraznění významu zkoušky

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Zaokrouhlování na desítky, sta, tisíce

Zaokrouhlování pro odhady, výsledky

Získávání zkušeností při práci se zlomky na základě představy

 

 

4.

 

 

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Pojmy čitatel, jmenovatel

Čtení a zápis zlomků

4.

 

Upevnění představy pojmu část celku

Manipulativní činnosti

Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem, jednoduché zlomky ½, 2/4, 1/3, 3/3,…

Vztah zlomek – desetinné číslo, jednoduché příklady (1/2 = 0,5)

4.–5.

 

 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce

Přenášení úsečky, grafické sčítání a odčítání, určení délky lomené čáry

Rozšíření zkušeností s dalšími rovinnými útvary (mnohoúhelníky, úhel, konvexní a nekonvexní

Práce se čtvercovou sítí (obvod, obsah)

Práce s jednotkami

 

4.

 

Získávání návyků potřebných pro rýsování, práce s čtvercovou sítí

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

Vzájemná poloha přímek – různoběžky (kolmice), rovnoběžky

4.

 

Získávání návyků pot-řebných pro rýsování

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

Řešení a tvorba slovních úloh – použití více početních operací

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů

Návaznost – Jazyk a komunikace

Rozbor úlohy – pochopení textu, zápis, výpočet, zkouška, slovní odpověď

Vyhledává, sbírá a třídí data

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Tabulky a diagramy – čtení a sestavování

(výběr objektů podle zadaných vlastností, třídění souboru objektů)

4.–5.

 

Ceníky,

Návaznost – Informační a sdělovací technika

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu

Obsah geometrického útvaru

Jednotky obsahu – převodní vztahy – vyvození (čtvercová síť)

4.–5.

 

 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

 

Osová souměrnosti

Osově souměrné útvary

Využití čtvercové sítě

4.–5.

 

Překládání papíru, použití zrcadla

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

 

Řešení slovních úloh

Číselné a obrázkové řady, řetězce

Magické čtverce

Prostorová představivost

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů

 

Využívá při pamětném i písemném počítaní komutativnost a asociativnost sčítání

Principy komutativnosti a asociativnosti

Pořadí početních operací, počítání se závorkami

Zobecnění získaných poznání.

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení a studium

 

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

Čísla vyšších řádů (zápis, porovnávání)

Násobení trojciferným číslem

Dělení dvojciferným číslem

Řešení jednoduchých rovnic, využití jazyka písmen.

 

4.–5.

 

Návaznost Člověka a jeho svět – kde se setkáme s čísly vyšších řádů

Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

Zaokrouhlování na desítky, sta, tisíce, milióny

Zaokrouhlování pro odhady, výsledky

Jednoduché početní operace se zlomky

Získání představy o desetinných číslech.

5.

 

 

Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

Opakování – řády čísel

Čtení desetinných čísel, zápis

Znázornění na číselné ose

4.–5.

 

Číselná osa, krokovací pás

Porozumí znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Upevnění představy – číselné řady

Znázornění na číselnou osu

4.–5.

 

Krokování, zápis pomocí šipek

Sčítací pyramidy

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici), užívá jednoduché konstrukce

Rýsování čtverce a obdélníka

Rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníka

(využití kružnice)

 

5.

 

Upevnění návyků potřebných pro rýsování

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

Slovní úlohy – odhady výsledků, srovnání odhadu a skutečného výsledku

Zkoušení různých řešitelských strategií

Objevuje zákonitosti potřebné k vyřešení slovní úlohy

5.

 

Návaznost – Jazyk a jazyková komunikace Formulace, strukturace, zápis slovní úlohy

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

4. – 5.ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000

Čtení a zápis čísel do 100, důraz na vytvoření představy, číselné řady

Číselná řada – vytváření, doplňování chybějících

4.–5.

 

Názorné pomůcky

Číselná osa

Stovková tab

Sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla

Sčítání a odčítání 0 – 100

Účelné propojení pamětného a písemného počítání, dle potřeby použití rozkladu názorných pom.

4.–5.

 

 

Zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100

Vytváření představy o násobení opakovaným příčítáním, zafixování násobilky pomocí názorných pomůcek

4.–5.

 

Názorné pomůcky násobilková tabulka

Zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách

Zaokrouhlování na desítky, sta – použití názoru číselná osa, příklady z běžného života snadněji představitelné (peníze, vzdálenosti)

4.–5.

 

Manipulativní činnosti

Tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100

Pomocí názorných pomůcek a reálných situací získávání představy o násobení a dělení jako opačné operaci

4.–5.

 

Násobilková a dělící tabulka

Zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Slovní úlohy – upevňování si -postupy řešení, použití správných početních operací

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů

Návaznost – Jazyk a komunikace

Rozbor úlohy – pochopení textu, výpočet,

Rozeznává sudá a lichá čísla

Třídění do skupin podle různých pravidel, dvojice, číselná osa

 

4.

 

 

Používá kalkulátor

Kontroluje výsledky jednoduchých příkladů všech početních operací

Následně počítá příklady s vícecifernými čísly

4.–5.

 

 

Vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu orientuje se a čte v jednoduché tabulce -

Výběr objektů podle zadaných vlastností, třídění souboru objektů, objekty a vlastnosti vybírány z reálného života, přímo prováděné činnosti

Tabulky a diagramy – orientace v tabulce, zápis do ní

4–5.

.

Ceníky,

Návaznost – IST

Určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích - provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Určování času, pravidelně během prováděných činností

Upevnění časových údajů u pravidelně se opakujících situací (začátek a konec školy, oběd apod)

Převádění jednotek času s názornými pomůckami, opět s využitím známých situací, pravidelně se opakujících

Upevňování převodních vztahů jednotek délky, hmotnosti, odhaduje vzdálenosti, porovnává je

Slovní úlohy s tématem nakupování, praktické činnosti – hry na obchod

4.–5.

 

Manipulativní činnosti

Návaznost JAS

Znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary

Rýsování čtverce a obdélníka

 

5.

 

Upevnění návyků potřebných pro rýsování

Měří a porovnává délku úsečky

Porovnávání velikosti útvarů

Odhadování a měření úseček

4.–5.

 

 

Vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

Měření délky stran, upevnění pojmu obvod na základě názorných ukázek, využití početní operace sčítání, převody jednotek

4.–5.

 

 

Sestrojí rovnoběžky a kolmice

Základní pravidla rýsování

Vzájemná poloha přímek

4.–5.

 

Upevnění návyků potřebných pro rýsování

Určí osu souměrnosti překládáním papíru

Rozvíjení představy souměrnosti na základě známých útvarů, práce s papírem, zrcadly

4.–5.

 

Manipulativní činnosti

Návaznost VYV

Pozná základní tělesa

Vyhledávání těles ve svém okolí, mezi předměty z reálného života, práce s krabičkami

Rozeznávání základních těles podle jejich vlastností – krychle, kvádr, koule, jehlan, kužel

4.–5.

 

Manipulativní činnosti

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vyučovací předmět: Informační a sdělovací technika


Tento předmět je zařazen s ohledem na potřeby člověka, který se má uplatnit ve společnosti 21. století. Smyslem je získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, tvořivě pracovat s informacemi, využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Spolupracujeme s Technickou univerzitou 4.0.

 

Získané dovednosti v této vzdělávací oblasti umožňují žákům používat výpočetní techniku ve všech dalších vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání  při vyhledávání, zpracování a prezentování informací i procvičování jiného učiva.

V této vzdělávací oblasti se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

 

Vzhledem k potřebám člověka žijícího ve společnosti, která prochází značnými změnami a rychlým vývojem v oblasti přístupu k informacím je tato vzdělávací oblast zařazena od třetího ročníku v rozsahu 1 hodina týdně.


Časová dotace je celkem na 1. stupni 3 hodiny

3.ročník   0+1

4. ročník  0+1

5. ročník  1+0

 

 

 • Jednotlivá témata výuky napomáhají při rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 • Učení se vyhledávat informace z různých zdrojů, porovnávat je a kriticky hodnotit
 • Využívání a efektivní využití získaných poznatků v procesu učení a v tvůrčích činnostech

 

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledávání informací vhodných k řešení problému, kritickému myšlení a ověřování správnosti řešení

 

Kompetence komunikativní

 • porozumění různým typům textů,
 • rozvíjení schopnosti komunikovat přes elektronická média, osvojování si pravidel komunikace a bezpečného pohybu v mediálním světě

 

Kompetence sociální a personální

 • dosahování pozitivního hodnocení svých úspěchů plněním individuálních zadání a prakticky okamžitou zpětnou vazbou žák, získává podněty k vlastnímu zlepšení, pomocí řešení úloh z jiných předmětů získává ICT přesah do praktického života

 

Kompetence občanské

 • seznámení se zákonnými normami zejm. ochrana duševního vlastnictví a autorských práv a vedení k jejich dodržování.
 • seznámení s alternativními směry v rámci autorských práv (freeware, CC licence, …)

 

Kompetence pracovní

 • správné ovládání a údržba přístroje a vybavení ICT a dalším pracovním a hygienické návyky potřebné k dlouhodobé a pohodlné práci

 

Informační a sdělovací technika

1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

 

Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Postup zapnutí a vypnutí

počítače s OS, přihlášení do školní sítě a

odhlášení ze sítě.

Seznámení s počítačem a jeho příslušenstvím

Operační systémy

Uživatelské programy

 

3.

 

 

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady

Pojem Software

Operační systémy

Uživatelské programy

4.–5.

Řešení problémů

 

Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Kde a jak jsou data uložena

Zabezpečení a zálohování dat

Formáty souborů

4.–5.

 

 

Dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při práci s počítačem, vytváří si správné návyky

 

Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky

Správné umístění monitoru

Správné sezení

 

3.

Osobnostní a sociální výchova

Návaznost na JAS

Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky.

Umí si prohlédnout obsah jednotlivých disků.

Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně odstranit.

Adresář, složka, soubor, program

Kopírování, přesouvání, přejmenování, mazání

Zástupci

Průzkumník, Commander

4.–5.

Řešení problémů

 

Ovládá klávesnici a myš, zná význam kláves a umí je využívat

Npíše malé i velké písmeno, smaže napsaný text zprava i zleva, zapne numerickou část klávesnice, pohybuje se v textu

Postupné seznamování s alfanumerickou klávesnicí, numerickou klávesnicí a funkčními klávesami. Psaní malých a velkých písmen, písmen s diakritikou, znaků, číslic

Práce s myší, klik, dvojklik, tažení označených bloků

 

3.

 

 

Ovládá práci v operačním systému Windows. - Dokáže uspořádat ikony na pracovní ploše, změní si pozadí a vzhled pracovní plochy, nastaví spořič obrazovky.

Pracovní plocha Windows

Ikony

Hlavní panel

Okno, více oken

3.–5.

Řešení problémů

 

Umí pracovat s grafickým editorem a vytváří různé obrázky a grafické návrhy

Základní nástroje

Ukládání a otevírání dokumentu

Další možnosti

Text v obrázku

Vkládání objektů

Úpravy obrázku

 

3.–5.

 

Návaznost na JAS, VYV

Umí najít a spustit výukové a procvičovací programy pro ostatní předměty

Vyhledání v nabídce Start

Odeslání ikony na plochu

Seznámení s ovládáním instalovaných programů (Diktáty s piráty, Zábavná čeština v ZOO, Matematika na divokém západě atd.)

3.–5.

Rozvoj poznávání

Návaznost JAS, CEJ, MAT, ANJ

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

 

Ovládá základní obsluhu počítače

Postup zapnutí a vypnutí

počítače s OS, přihlášení do školní sítě a

odhlášení ze sítě.

Pojem Hardware

Pojem Software

Operační systémy

Uživatelské programy

Postupné seznamování s alfanumerickou klávesnicí, numerickou klávesnicí a funkčními klávesami. Psaní malých a velkých písmen, písmen s diakritikou, znaků, číslic

Práce s myší, klik, dvojklik, tažení, ozn. bloků

3.

Rozvoj poznávání

 

Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

 

Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky

Správné umístění monitoru

Správné sezení

3.

 

 

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

 

Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

Zdroje informací

Posuzování kvality

Bezpečné informace

Jak vznikl internet

Jak funguje internet

Internetový prohlížeč

Internet Explorer - nastavení

Internetové adresy

Hypertextové odkazy

Vyhledávání na internetu

Ověřování dat

Stahování dat

Autorská práva

Zajímavé služby

 

3.–5.

Mediální výchova

Návaznost JAS, CEJ (ÚJČ)

Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

 

Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

E-mailová adresa

Struktura zprávy

Práce s e-mailem

Ochrana osobních dat

Nevyžádaná pošta

Základní způsoby elektronické komunikace

Telefon

E-mail

Chat (Messenger)

Bezpečný kontakt

 

 

 

Umí zřídit a ovládat vlastní e-mailovou schránku (odeslat a přijmout e-mail, třídit, smazat starší poštu).

 

5.

 

 

Umí používat scanner a ukládat vytvořené dokumenty do PC

Připojení a instalace přístroje

Základní nastavení a ovládání

Uložení

5.

 

 

Umí používat digitální fotoaparát či videokameru, snímky stáhnout a uložit do počítače a prohlížet

Základní funkce přístroje

Světlo a rychlost

Zaostření

Zoom

Námět

Kompozice záběru

Videosekvence

Paměťová média

Přenos dat

Promítání snímků (IrfantView, PowerDVD, WMPlayer)

4.–5.

 

 

Dovede vysvětlit význam slova INFORMACE a má přehled o jejich vlivu na vývoj lidstva v různých obdobích

Historie informací

Způsoby předávání informací

Způsoby ukládání informací

3.

Mediální výchova

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

 

Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

 

E-mailová adresa

Struktura zprávy

Práce s e-mailem

WWW služby

Outlook Express

Microsoft Outlook

Ochrana osobních dat

Nevyžádaná pošta

 

 

 

 

3.–5.

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

 

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Základní nastavení programu

Normovaná strana

Vytvoření nového dokumentu

Otevírání dokumentu

Zavírání dokumentu

Ukládání dokumentu

Tisk dokumentu

Označování, mazání, vkládání textu

Přesouvání textu

Grafika ve Wordu - malování

Formát písma

Velikost a typ písma

Barva textu

Kopírování textu

Schránka ve Windows

Zarovnání odstavců

Odsazení

Vkládání obrázků

Obtékání textu

WordArt

Vkládání dalších tvarů

Vkládání speciálních symbolů

Textová pole

Práce se stránkou

Odrážky a číslování

Sloupce

Tabulátory

Tvorba tabulek

Vzorce v tabulce

Ohraničení a stínování

Záhlaví a zápatí

Kontrola pravopisu

Další doplňkové funkce, Makra

3.–5.

Rozvoj poznávání

Řešení problémů

Návaznost MAT, CEJ, JAS, ANJ

Používá tabulkový procesor k vytváření automaticky fungujících tabulek, formulářů a grafů pro různé výpočty, statistiky, přehledy a zpracování informací

Základní nastavení

Práce s buňkou

Práce s blokem

Tvorba tabulky

Editace textu

Vkládání vzorců

Grafická úprava buněk a tabulky

Tvorba vzorců

Grafy

Řazení dat

Filtry

Listy a sešity

Formuláře

Příprava k tisku

5.

Rozvoj poznávání

Řešení problémů

Návaznost MAT, CEJ, JAS, ANJ

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

 

Pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu

Seznámení s ovládáním instalovaných programů (Diktáty s piráty, Zábavná čeština v ZOO, Matematika na divokém západě atd.)

3.–5.

 

 

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

 

Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

 

 

 

 

Internetový prohlížeč

Internet Explorer - nastavení

Internetové adresy

Hypertextové odkazy

 

5.

 

 

 

 

Rozvoj poznávání

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

 

Vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou; osvojí si základy elektronické komunikace

 

Internetový prohlížeč

Internet Explorer – nastavení

Internetové adresy

Hypertextové odkazy

Vyhledávání na internetu

Ověřování dat

Stahování dat

Autorská práva

 

5.

Rozvoj poznávání

Osobnostní a sociální výchova

Mediální výchova

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Vyučovací předmět: Já a svět

 

Je zařazen do výuky ve všech ročnících 1. stupně. Zahrnuje v sobě částečně dřívější učivo prvouky (1., 2., 3. ročník), vlastivědy a přírodovědy (4., 5. ročník). Je posílen o jednu hodinu disponibilní dotace k umožnění prohloubené výuky průřezového tématu environmentální výchova. Větší hodinová dotace umožňuje realizaci dílčích projektů a tematických celků.

Učivo vychází ze zkušeností a poznatků žáků z běžného života, řeší reálné situace, všímá si mimořádných událostí ve světě přírody, v rodině, v obci, v nejbližším okolí. Má obsah vztahující se ke skutečnému světu a očekávané výstupy mají souvislost se skutečným světem. Učivo má charakter do jisté míry „tady a teď“.

Cílem je, aby žák porozuměl sám sobě, okolnímu světu. Součástí je i povědomí, jak chránit své zdraví a znalost různých rizik a nebezpečí, zároveň s vhodnou reakcí na tato nebezpečí.

Jednotlivá témata jsou vybrána tak, aby žáci pochopili jejich smysluplnost, důležitost pro jejich život.

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 17 hodin

1. ročník 2+1

2. ročník 2+1

3. ročník 2+1

4. ročník 3+1

5. ročník 3+1

 

 

Podle konkrétního tématu probíhá výuka částečně venku, částečně ve třídě.

Tento předmět dává možnost využívat učení prožitkem, pracovat skupinově a individuálně.

Při vyhledávání informací využívají dovednosti získané v předmětech český jazyk a informační a sdělovací technika.

 

Obsah učiva umožňuje propojování s předmětem český jazyk a matematika, kdy pravopisné a gramatické jevy, či matematické operace lze procvičovat a upevňovat v rámci jednotlivých témat. Učivo je doplňováno četbou umělecké literatury, výtvarnými činnostmi.

 

Učivem prolíná multikulturní výchova – lidské vztahy, kulturní diference – člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky. Pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí umožňuje environmentální výchova, která poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu a prostředí, pomáhá pochopit pojem ekologická zodpovědnost, vést k jednání, které je citlivé a zodpovědné vůči životnímu prostředí. Pochopení funkce a vzájemné souvislosti přírodních společenství vede k zodpovědnějšímu chování vůči těmto společenstvím a úctě k životu obecně.

Obsah předmětu umožňuje působit na emocionální stránku žáka. V tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti je obsažena výchova demokratického občana.

 

 

Klíčové kompetence

Ve vyučovacím předmětu Já a svět rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích) zejména těmito strategiemi:

 

Kompetence k učení

 • Pozorování, vyhledávání a třídění informací, hledání souvislostí
 • Experimentování, porovnávání výsledků a vytvoření závěru na jejich podkladu
 • Diskuse

 

Kompetence k řešení problémů

 • Pochopení příčin problémové situace, využití zkušeností k řešení, vyhledávání dalších potřebných informací a na tomto základě vytváření obecných modelů řešení
 • Samostatné řešení situace
 • Hledání vlastních řešení a postupů
 • Obhajoba svého postupu, rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní

 • Přesné vyjadřování
 • Správné používání odborných termínů v praxi
 • Využívání informačních a komunikačních prostředků
 • Přehledný strukturovaný zápis srozumitelný především pro ostatní

 

Kompetence sociální a personální

 • Skupinová práce
 • Tvorba a realizace projektů
 • Sebepoznávání

 

Kompetence občanské

 • Vyjádření environmentálních problémů v okolí bydliště a školy, promýšlení možností jejich řešení
 • Poznávání kulturních tradic a dědictví
 • Dodržování zásad zdravého životního stylu
 • Poskytnutí první pomoci

 

Kompetence pracovní

 • Bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení
 • Přizpůsobování se změnám zadání, odlišným situacím
 • Využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů
 • Rozvoj systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných samostatných i skupinových úkolů

 

 

Já a svět

Člověk a jeho zdraví

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Uplatňuje základní hygienické režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví.

Názvy částí lidského těla,

základní funkce jednotlivých orgánů

Člověk a jeho smysly

Osobní hygiena

Co je zdravý životní styl.

Správná výživa, vhodná skladba stravy, pitný režim

Výběr a způsoby uchovávání potravin

Denní režim, odpočinek, volnočasové aktivity

Zásady správného stolování

Správné držení těla – chůze, psaní

Volba oblečení

Škodlivost kouření. Návykové látky

1.

2.

3.

1.

1.–3.

1.–3.

 

3.

1.–2.

 

1.

1.

1.

3.

 

Člověk a zdraví

Návaznost CEJ – vyprávění

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných, rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro volný čas, uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

Nemoc – příznaky běžných nemocí

Ochrana před nákazou

Prevence úrazů

První pomoc při drobných poraněních

Pravidla bezpečného silničního provozu: Chodec, Cyklista.

Autobus – bezpečnostní pásy.

1.–2.

1.–3.

1.–3.

 3.

 

1.

2.–3.

1.

Osobnostní a sociální výchova – zvládá vlastní chování

Klást důraz na praktické činnosti

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Chování v rizikovém prostředí

Odmítání návykových látek

Co je manipulativní chování

Co je šikana

Zásady bezpečné komunikace

Zdroje pomoci – čísla tísňového volání

 

2.

3.

3.

2.

1.–3.

2.

 

 

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.

Dodržování pravidel.

Co je hromadné ohrožení

Postup v případě ohrožení

 

1.–3.

2.–3.
3.

Os. a soc. výchova – kooperace a kompetice,  rozvoj soc. dovedností pro kooperaci

Posloupnost děje

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Člověk a jeho zdraví

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu;

popíše své zdravotní potíže a pocity;

zvládá ošetření drobných poranění

Péče o své tělo.

 

Životní potřeby člověka.

 

Drobné úrazy a poranění a jejich ošetření.

1.

 

2.

 

2.–3.

 

Klást důraz na praktické činnosti

Pojmenuje hlavní části lidského těla

Stavba těla, části těla

Základní orgány

1.

2.

 

Návaznost MAT tělesné rozměry – porovnávání

rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných

Vhodná a nevhodná místa pro hru.

Bezpečné chování v rizikovém prostředí

 

1.

2.

Osobnostní a sociální výchova – zvládá vlastní chování

 

Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu

Chodec

cyklista

1.

2.

 

 

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Lidé blízcí a cizí.

Bezpečná komunikace s cizími lidmi.

 

Znalost tísňových linek a správný způsob volání na tísňovou linku

1.

2.

 

3.

 

 

 

 

Rozmanitost přírody

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Roční doby, změny v přírodě.

Vesmír a Země – den a noc, roční období

Voda a vzduch - počasí, oblačnost, srážky.

Skupenství vody.

1.–2.

1.–2.

 

2.

 

3.

 

 

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných, určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů

ve známé lokalitě

 

Výčet organismů v dané lokalitě

 

 

1.–2.

 

 

Environmentální výchova

Pozorování v přírodě, záznamy

Návaznost CEJ

 

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek

Určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

 

Založení jednoduchého pokusu, sledováním zadaných vlastností a jevu – změny látek (hmotnost, teplota, objem)

Základní veličiny a měřidla

2.–3.

 

 

3.

3.

 

Návaznost MAT  měření, porovnávání

Klást důraz na praktické činnosti

Dovede popsat základní podmínky života

 

Rozlišování živá - neživá příroda

 

3.

 

Rozvoj schopnosti poznávání

Návaznost CEJ

Chápe vzájemné vztahy v konkrétním přírodním společenstvu

Pozorování jednotlivých přírodních společenstev, vyvozování vztahů

2.–3.

 

Environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Vnímá přírodu všemi smysly

Smyslové hry v přírodě a s přírodním materiálem

1.–3.

 

Environmentální výchova

Návaznost CEJ, HUV, VYV, PTC

Přizpůsobuje své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily prostředí, v nichž žije

 

Rozpoznávání pozitivních a negativních zásahů

1.–3.

 

Environmentální výchova

 

Vývoj a změna

Uvědomuje si změny ve svém okolí způsobené lidskou činností

Co je změna, pochopení změny

Pozorování změn v okolí školy

3.

 

 

Návaznost CEJ

Pociťuje sounáležitost s živou a neživou přírodou

Potřebujeme přírodu?

Co by se stalo kdyby…

1.–3.

 

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

 

Péče o přírodu

Stará se podle možností o živočichy a přírodu kolem sebe

Péče o ptáky v zimě

Přímé pozorování drobných živočichů v různých prostředích (půda, voda, …)

Péče o domácí zvířectvo, mazlíčky

Péče o rostliny ve třídě

Péče o zahradu, přírodu v okolí

2.–3.

1.–3.

 

2.

1.–3.

 

Environmentální výchova- ochrana biol. druhů

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Rozmanitost přírody

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

 

Roční doby, změny v přírodě.

Vesmír a Země – den a noc.

Pozorování počasí.

1.

3.

1 –3.

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat

 

Domácí a volně žijící zvířata.

1.

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami

 

Podzimní plody.

Byliny, dřeviny.

1.

2.

 

Návaznost CEJ

Provede jednoduchý pokus podle návodu

 

Porovnávání a vlastnosti látek

Změny skupenství.

1.–3.

 

Návaznost MAT – systémy, porovnávání

 

 

Lidé a čas

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Využívá časové údaje při řešení situací v denním životě, rozlišuje děj v minulost, přítomnosti, budoucnosti

Čas – měsíce, dny, celé hodiny

Datum narození, kalendářní a školní rok

Týdny, dny, hodiny, minuty

Tradice – Vánoce, Velikonoce

1.

 

2.–3.

2.–3.

1.–2.

 

Návaznost MAT

Jednotky času

Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

Co je archiv, muzeum

Kdo je pamětník

Kultura a památky minulosti Benešovska

2.–3.

2.–3.

2.–3.

Výchova demokratického občana

Návaznost CEJ, HUV, VYV, PTC

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a přítomnost

Způsoby využití poznatků o sobě a společnosti v životě

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova, poznávání lidí - vlastnosti

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Lidé a čas

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase

 

Celé hodiny

Seznámení s digitálním, analogovým časem, čas po minutách. Čtvrt, půl a tři čtvrtě hodiny.

 

1.

2.–3.

 

Návaznost MAT

Jednotky času, porovnávání

Zná rozvržení svých denních činností

 

Řazení děje, časová posloupnost

1.–2.

 

Návaznost MAT

Názorné pomůcky

Jednotky času, číselná osa

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

 

Děje minulé, přítomné a budoucí.

1.

 

 

Poznává různé lidské činnosti

 

Lidské činnosti.

Jak se žilo kdysi, lidské činnosti dříve a nyní

 

1.

2.

Osobnostní a sociální výchova

Návaznost CEJ

 

 

Místo, kde žijeme

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo, rozliší možná nebezpečí.

Znalost místa bydliště, školy

Orientace v místě bydliště, školy

Plánek, mapka, cestička

Zakreslování plánku význačné body. Určování světových stran

Jsem školák

1.

1.– 3.

1.–2.

2.–3.

2.

1.

 

Návaznost MAT

Orientace

Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje, popíše změny v nejbližší okolí

Vesnice, město

Benešovsko

Kronika obce, způsoby zaznamenávání (film, fotografie)

Ekosystémy – les, louka, pole potok

1.

2.–3.

2.–3.

 

2.–3.

 

 

 

Environmentální výchova

Návaznost CEJ, VYV, PTC

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině, vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a

Rozmanitosti

Přírodní zajímavosti v okolní krajině

Umělé, lidmi vytvořené zajímavosti

1.–3.

 

2.–3.

Environmetální výchova – vztah člověka k prostředí, krajině,

její ochrana

Pozorování v přírodě, Návaznost CEJ, VYV

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Místo, kde žijeme

Očekávané

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy

 

Znalost místa bydliště, okolí školy.

1.

 

 

Popíše a zvládne cestu do školy

 

Popis cesty do školy (grafické znázornění).

1.,2.

 

Návaznost CEJ

Uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy

Významná místa bydliště a školy.

2.

 

Návaznost CEJ

 

Lidé kolem nás

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

Význam rodiny. Členové rodiny.

Příbuzenské vztahy.

Moje rodina. Adresa.

Zásady slušného chování v rodině.

1.

 

1.– 2.

1.

2.

Multikulturní výchova –

Lidské vztahy – právo lidí žít společně

Návaznost CEJ

Praktické činnosti, hry

Odvodí význam a potřebu různých povolání

a pracovních činností

Technika a práce lidí – povolání rodičů. Různá povolání.

Význam práce pro člověka.

Potřeba dělby práce

 

1.–2.

 

2.–3.

 

Návaznost CEJ, PTC

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům

Odlišnosti mezi lidmi

Co je tolerance, respekt

Příklady svátků

1.–3.

3.

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj pozornost a pochopení vůči odlišnostem

Multikulturní výchova – etnický původ

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Lidé kolem nás

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy

 

Členové rodiny.

Příbuzenské vztahy.

1.

2.

Lidské vztahy – právo lidí žít společně

 

Dodržuje základní pravidla společenského chování

 

Pozdraví, představí se, poděkuje.

Návštěvy divadelních představení.

1., 2.

 

Návaznost CEJ, VYV, HUV, PTC

Při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně

 

 Komunikace s cizími lidmi, hraní rolí.

2.

 

 

Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

 

Komunitní kruh.

1.–2.

Multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova

 

Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti

Seznámení s povoláními.

1.–2.

 

 

 

 

2. období

 

Člověk a jeho zdraví

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře zdravého způsobu života.

Životní potřeby člověka

Jednotlivé orgánové soustavy a jejich funkce

Správná výživa, skladba stravy, pitný režim

4.

4.

 

Člověk a zdraví

Návaznost CEJ

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

Vývoj jedince

4.–5.

 

 

 

Návaznost CEJ

Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

 

Zdravý životní styl

Denní režim

Vztahy v rodině, osobní vztahy s druhými lidmi

4.

4.

4.

 

Návaznost CEJ

Návaznost MAT – orientace v tabulce

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a modelových situacích mimořádných událostí

Co je manipulativní chování

Co je šikana

Zásady bezpečné komunikace

Zdroje pomoci

5.

Osobnostní a sociální výchova – zvládá vlastí chování

Návaznost CEJ

Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vhodně na ni reaguje

Chodec. Cyklista

Dopravní značky

Bezpečnostní prvky – předcházení rizik. situacím

4.

 

 

Předvede na modelových situacích osvojené způsoby odmítání návykových látek

 

Návykové látky, hrací automaty, závislosti

Odmítání návykových látek

5.

 

Návaznost CEJ – manipulativní komunikace

Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho ochranou

Zdravý životní styl

Ochrana před infekcemi, úrazy

Osobní, intimní a duševní hygiena

4.

 

Člověk a zdraví

Rozpozná život ohrožující poranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

První pomoc

Krizová volání- přivolání pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku

4.

 

Návaznost CEJ – telefonní hovor

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou

Partnerské vztahy, partnerství, manželství, rodičovství, etická stránka vztahů

Základy sexuální výchovy, etická stránka sexuality

4.–5.

 

Člověk a zdraví

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Člověk a jeho zdraví  

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pojmenuje hlavní části lidského těla

 

Jednotlivé orgánové soustavy a jejich funkce

Životní potřeby člověka

Správná výživa, pitný režim

Vývoj člověka – jednotlivé fáze

 

4.

4.

 

Člověk a zdraví

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných

Ochrana zdraví

Prevence

 

5.

 

Český jazyk – manipulativní komunikace

Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu

 

Chodec. Cyklista

Dopravní značky

Bezpečnostní prvky – předcházení rizikovým situacím

4.

 

 

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a

Zdravý životní styl

Ochrana před infekcemi, úrazy

Osobní hygiena

4.

 

 

Zvládá ošetření drobných poranění

První pomoc

Krizová volání- přivolání pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku

4.

 

Český jazyk – telefonní hovor

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek

Zásady bezpečné komunikace

Co je manipulativní chování

Co je šikana

Návykové látky, Závislosti

Zdroje pomoci

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – zvládá vlastí chování

 

 

 

Rozmanitosti přírody

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, principy rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Člověk součást přírody.

Živá a neživá příroda

Rovnováha v přírodě

Chování člověka k přírodě, ochrana přírody,

Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí

4.

4.

 

5.

 

5.

Environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

Pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období

4.

 

Posloupnost děje

Návaznost CEJ

 

Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách, regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy

Nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismu prostředí

Člověk pomocník, člověk škůdce – rozlišuje zdůvodňuje

Přírodní společenstva. les, louka, rybník, potok

Společenstva nezávislá na lidech

Rovnováha v přírodě

Společenstva s částečnou péčí člověka

4.–5.

 

4.

 

4.–5.

4.

 

 

Environmentální výchova ekosystémy, jejich funkce

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech,

prakticky třídí organismy, do známých skupin, využívá jednoduché klíče a atlasy

Práce s klíči a atlasy

Třídění organismů do skupin

4.–5.

Environmentální výchova

Základní podmínky života, ochrana biologických druhů

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Jednoduché pokusy

4.

 

Návaznost MAT

Modelové situace, orientace v tabulce

Charakterizuje specifické přír.jevy s rizikem vzniku mimořádných událostí; v model. situaci prokáže schopnost účinně se chránit

Přírodní, katastrofy, požáry

Jak se chránit, postup v případě ohrožení

Činnost záchranných sborů

5.

 

Člověk a zdraví

 

Svými slovy vysvětlí pojem ekosystém

Formulace problémů, hledání vhodných pojmů

Uvádění příkladů, znázornění vztahů

4.–5.

 

Environmentální výchova- funkce ekosystémů

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Pozná, kdy dochází k poškozování blízkého životního prostředí

Přiměřeně věku volí cesty nápravy

Příklady z okolí domova, okolí školy- popis, fotodokumentace

Postupy při třídění odpadu

Informační plakáty

4.–5.

 

Výchova demokratického občana- participace na životě obce

Environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

 

Uvědomuje si, že minulost určuje naši přítomnost

Krajina dříve a dnes

Vytváření jednoduché časové osy

4.–5.

 

 

Pozorování

Návaznost MAT

Číselná osa

Uvědomuje si důsledky našeho chování pro budoucnost

Popis současného chování, výklad následků

Hledání, výběr možností ekolog. chování

Šetření energií

Jak šetřit vodou

Problém- plastové obaly

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova

Environmentální výchova-

Návaznost CEJ

Dovede vysvětlit pozitivní a negativní změny, způsobené vlivem člověka

Lit. ukázky o životě dříve a nyní- vyhodnocování změn

Změny ve vlastním životě

Porovnávání přístrojů, nářadí, dopravních prostředků

Porovnávání čistoty vzduchu v lese, ve městě

4.–5.

 

5.

4.

 

5.

Environmentální výchova- vztah člověka k prostředí

Návaznost CEJ

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.


Rozmanitosti přírody 4.–5. ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody

Člověk součást přírody.

Živá a neživá příroda

Rovnováha v přírodě

4.

4.

5.

Environmentální výchova

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

Popíše střídání ročních období

Pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období

4.

 

Pozorování, využití zkušenosti

Zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí

Přírodní společenstva. les, louka, rybník, potok

Rovnováha v přírodě

 

4.–5.

 

 

4.–5.

 

 

Environmentální výchova ekosystémy, jejich funkce

Pozorování v přírodě

Návaznost CEJ

Provádí jednoduché pokusy se známými látkami

Jednoduché pokusy

4.

 

Posloupnost děje, návaznost CEJ

Reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

Situace ohrožující život – požár, katastrofy

Jak se chránit, postup v případě ohrožení

Činnost záchranných sborů

5.

 

 

Popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují

 

Příklady z okolí domova, okolí školy- popis, fotodokumentace

Postupy při třídění odpadu

Informační plakáty

4.–5.

 

Výchova demokratického občana- participace na životě obce

Pozorování

Návaznost CEJ

Chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí

Chování člověka k přírodě, ochrana přírody,

Odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí í

Šetření energií, vodou

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova

Člověk a zdraví

Pozorování

 

 

 

Lidé kolem nás

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Na základě vlastní zkušenosti vyjádří základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci

Vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi – láska, nenávist, tolerance, porozumění, respekt

Pravidla soužití

Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastních emocí

4.–5.

Multikulturní výchova – lidské vztahy, základní morální normy

Návaznost CEJ

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu, řešení

Pravidla slušného chování

Desatero

Názor jedince, skupinový názor, odstoupení od omylu

4.–5.

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj sociálních dovedností

 

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které nelze tolerovat, které porušují základní lidská práva, demokratické principy

Lidská práva

Práva dítěte

Právo – povinnost

Protiprávní jednání, korupce

Právní ochrana občanů, majetku

Možnost reklamace

Demokratické principy

5.

4.–5.

4.–5.

4.–5.

Výchova demokratického občana – demokratické hodnoty –uplatnění v běžném životě

Návaznost CEJ

Rozlišuje základní formy vlastnictví, v běžných situacích používá peníze, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze

Co je vlastnictví

Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné.

 

5.

 

 

4.

 

 

Na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

Způsoby placení, hotovostní a bezhotovostní forma peněz

Banka, úspory, půjčky

 

 

5.

 

Návaznost MAT

V nejbližším společenském nebo přírodním prostředí je schopen navrhnout změny, poukáže na problémy, navrhne možnosti, zlepšení životního prostředí

Problémy konzumní společnosti

Problémy vlivu člověka na přírodu – globální oteplování. Ochrana přírody

Nesnášenlivost mezi lidmi

5.

 

4.–5.

 

5.

4.–5.

Environmentální výchova.

Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

Lidé kolem nás 4.–5. ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)

Vlastnosti lidí, vztahy mezi lidmi – láska, nenávist, tolerance, porozumění, respekt

Pravidla soužití

Ohleduplnost, etické zásady

4.–5.

Multikulturní výchova – lidské vztahy, základní morální normy

Návaznost CEJ

Rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých

Pravidla slušného chování

Desatero

Názor jedince, skupinový názor, odstoupení od omylu

4.–5.

 

4.–5.

 

 

Osobnostní a sociální výchova

Rozvoj sociálních dovedností

 

Uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy

 

Lidská práva

Práva dítěte

Právo – povinnost

Protiprávní jednání, korupce

Právní ochrana občanů, majetku

Možnost reklamace

Demokratické principy

Problémy konzumní společnosti

Problémy vlivu člověka na přírodu  

5.

4.–5.

4.–5.

4. – 5

5

4. –5.

4. –5.

4.–5.

4.–5.

Výchova demokratického občana – demokratické hodnoty –uplatnění v běžném životě

 

Environmentální výchova.

Lidské aktivity a problémy životního prostředí.

 

Používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze

Peníze, měna

Co je vlastnictví, majetek

 

 

4.–5.

5.

 

 

 

Návaznost MAT

Důraz na praktické činnosti – manipulace s penězi

Porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz

Způsoby placení, hotovostní a bezhotovostní

Banka, úspory, půjčky

4.–5.

 

5.

 

Návaznost MAT

Porovnávání

Sestaví jednoduchý osobní/rodinný Rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů

Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

 

4.–5.

 

 

 

Návaznost MAT

 

 

 

Místo, kde žijeme

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

Kde žijeme, náš region, naše vlast, Praha – hlavní město

Nadmořská výška

4.

4.

5.

 

Orientace

Určí světové strany v přírodě i dle mapy, orientuje se dle nich

Světové strany – orientace na mapě, v přírodě

4.–5.

 

 

Řídí se dle zásad bezpečného pohybu v přírodě

Chráněné krajinné oblasti

Globus, mapy, plány

4.

4.

 

Pozorování

Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map.

Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách republiky Evropy, polokoulí

Práce s mapou, orientace na mapě. Význam barevného značení. Měřítko mapy čtení z mapy.

Kontinent, evropské státy

Evropská unie – státy EU

Státy sousední s ČR

4.

4.

 

 

5.

5.

5.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost MAT měřítko mapy, plánu

Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, hospodářství a kultury, z hlediska přírodního, historického, politického správního a vlastnického dosoudí jejich význam

Památná místa naší vlasti

Co je regionální zvláštnost

Surovinové zdroje

Turistické zajímavosti

Co je služba

Města našeho regionu

5.

 

 

4.

 

4.

Výchova demokratického občana

Návaznost CEJ

Sděluje zážitky z cest, zkušenosti a zajímavosti. Porovnává přírodu navštívených zemí, život lidí v nich s životem v ČR.

Smysl cestování. Co je cestovní pas.

Přírodní podmínky naší vlasti – podnebí, půdní podmínky, rostlinstvo a živočišstvo. Nerostné bohatství.

Pojem životní prostředí.

5.

5.

Multikulturní výchova

Pozorování

Návaznost CEJ

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

Orgány státní moci ČR

Naše vlast

Parlament. Vláda

Zákony

Státní symboly

Prezident

Státní svátky

4.

4.

5.

5.

5.

5.

4

Výchova demokratického občana

Návaznost HUV – státní hymna

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Místo, kde žijeme

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje

Kde žijeme, náš region, naše vlast,

 

4.

4.

 

 

Využití zkušenosti

Orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany

Praha – hlavní město

V jakém žiji kraji

Globus, mapy, plány

Světové strany – orientace na mapě, v přírodě

4.–5.

 

4. - 5.

 

Pozorování

Řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Krajina

Chráněné krajinné oblasti

4.

4.–5.

 

 

Má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě

Práce s mapou, orientace na mapě. Význam barevného značení.

Státy sousední s ČR

Kontinent, evropské státy, existence evropské unie

 

4.

4.

4.–5.

5.

5.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost CEJ

Uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

Města a důležitá místa našeho regionu

Památná místa naší vlasti

Turistické zajímavosti

4.–5.

Výchova demokratického občana

 

Sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest.

Smysl cestování. Co je cestovní pas.

Přírodní podmínky naší vlasti – podnebí, půdní podmínky, rostlinstvo a živočišstvo. Nerostné bohatství.

Pojem životní prostředí.

5.

5.

Multikulturní výchova

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

Pozná státní symboly České republiky

Naše vlast – Česká republika

Státní svátky

Státní symboly

 

4.

4.

5.

 

Výchova demokratického občana

Návaznost HUV – státní hymna

 

Lidé a čas

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy

 

Orientace v čase – časový harmonogram, jízdní řád

Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace

4.

 

4.–5.

 

Návaznost MAT

Orientace v tabulce, jednotky měření

Využívá archivů, knihoven, sbírek, muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

 

Návštěva archivu, vyhledávání v katalogu knihoven, muzeí, galerií

4.–5.

Mediální výchova

Návaznost CEJ

Zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých a movitých kulturních památek

 

CHKO v ČR,

Historické památky,

Městské památkové rezervace

4.–5.

Environmentální výchova

Návaznost CEJ

Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specialit

 

Orientace v časové ose historie českého státu.

Vybrané události a osobnosti našich dějin.

4.

 

4.–5.

 

Návaznost MAT

Číselná osa

Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území s využitím regionálních specifik

 

Život v pravěku, středověku, novověku

4.

5.

Zainteresovaný postoj k životu

Návaznost CEJ, VYV

Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 

Sv. Václav – 28. 9.

28.září, 17.listopad

4.

5.

 

Návaznost CEJ, HUV

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

Lidé a čas – 4.5.ročník

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách

 

Život dnes a dříve

časová období – pravěk, středověk, novověk

Dějiny jako časový sled událostí

Seznámení s časové osou historie českého státu a

Letopočet, generace

Vybrané události a osobnosti našich dějin

Zdroje informací – kroniky, muzea, archivy

4.

 

 

4.–5.

 

 

4.–5.

4.–5.

 

4.–5.

Zainteresovaný postoj k životu

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova

Orientuje se v časových údajích

Vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště

 

Historické a kulturní památky, chráněná místa v regionu bydliště

Důvody ochrany našeho přírodního, kulturního i historického dědictví, vztah k němu i místu, kde žijeme

4.–5.

 

 

4.–5.

 

 

Environmentální výchova

Návaznost HUV, VYV, PTC

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Je zařazena do výuky ve všech ročnících 1. stupně. Zahrnuje v sobě vyučované předměty hudební výchova a výtvarná výchova. Cílem je, aby žák měl radost z tvoření, celkově měl tvořivý přístup ke kultuře, vnímal ji v jejích různých podobách a souvislostech. Celek Umění a kultura umožňuje naplňování očekávaných výstupů a klíčových kompetencí ve vztahu ke kultuře jako důležité součásti běžného života.

 

Vyučovací předmět: Hudební výchova

 

Náplň předmětu   vychází z přirozeného přístupu dětí ke zvukům a hudbě ve svém okolí, rozvíjí rytmické cítění, propojuje přirozeně hudbu s pohybem. O přestávkách i ve volném čase ve škole si děti mohou po domluvě pouštět hudbu či samy hrát na hudební nástroje. Smyslem je pomoci najít vlastní cestu k hudbě.

Jednotlivá témata jsou přizpůsobena celoročnímu tematickému zaměření. Podle konkrétního tématu probíhá výuka ve škole, venku, součástí jsou hudební dílny a koncerty.

Dává možnost využívat učení prožitkem, pracovat skupinově a individuálně. Při hodnocení dosahování výstupů je přihlíženo k individuálním dispozicím jednotlivých žáků.


Časová dotace

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 5 hodin.

1. ročník 1

2. ročník 1

3. ročník 1

4. ročník 1

5. ročník 1

 

 

Učivo je doplňováno ukázkami hudby různých žánrů, kultur a zemí. Zároveň učí poznávat a vážit si kultury své vlasti, v tomto se odráží průřezové téma výchova demokratického občana.

Obsah učiva umožňuje propojování s vzdělávací oblastí člověk a jeho svět, jazyk a komunikace, člověk a společnost, člověk a zdraví (tělesná výchova), matematika a její aplikace.

Učivem prolíná multikulturní výchova – lidské vztahy.


Obsah předmětu umožňuje působit na emocionální stránku žáka. Na vybraných významných osobnostech, jejich oblíbených ukázkách a vztahu k hudbě ukazuje, jak je hudba pro život důležitá.

 

Klíčové kompetence

Ve vyučovacím předmětu hudební výchova rozvíjíme klíčové kompetence zejména těmito strategiemi:

 

Kompetence k učení

 • Experiment
 • Diskuse
 • Poslech a reprodukce
 • Kompetence k řešení problémů
 • Vyhledávání podobných a odlišných znaků
 • Kritické myšlení

 

Kompetence komunikativní

 • Tvorba vhodných a sdělných verbálních i neverbálních vyjádření
 • Využívání ustálených významů v hudebním a pohybovém projevu
 • Využívání informačních a komunikačních prostředků
 • Používání neverbálního vyjadřování jako prostředku vytváření vztahů

 

Kompetence sociální a personální

 • Práce ve dvojicích, skupinová práce
 • Realizace projektů
 • Sebepoznávání

 

Kompetence občanské

 • Návštěvy kulturních akcí
 • Poznávání kulturních tradic a dědictví
 • Otevírání různých pohledů na problémy, výchova k toleranci

 

Kompetence pracovní

 • Využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů
 • Rozvoj systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných samostatných i skupinových úkolů

 

 

Hudební výchova – 1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Zpívání dětských, lidových písniček

Rozvoj hlavového tónu

Správné dýchání a správná výslovnost

Rozšíření hlasového rozsahu

1. – 2.

 

 

 

1.–3.

 

 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

 

Improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

Hudební hry

Hra na tělo (tleskání, pleskání…)

 

1.–3.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj rytmického cítění

 

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

Jednoduché rytmické doprovody (rytmus, metrum)

Doprovod na Orffovy nástroje

 

1.–3.

 

Výroba vlastních rytmických nástrojů

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

Pohybový doprovod hudby

Hra na tělo

Rytmus - taktování

1.–5.

 

4.–5.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj rytmického cítění, rozvoj schopnosti pohybového vyjádření

 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Tón a jeho vlastnosti (délka, síla, barva, výška)

Pravidla notového zápisu (notová osnova, houslový klíč, délka noty – celá, půlová, čtvrťová, pomlka)

1.–2.

 

2.–3.

 

 

Rozpozná v proudu hudby znějící hudby některé hudební nástroje

Hudební nástroje

1.–3.

Multikulturní výchova, výchova demokratického občana

člověk a jeho svět

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

Hudba vokální a instrumentální

 

 3.

Multikulturní výchova

 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či v dvojhlase v durových či mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

Pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (výslovnost, technika dýchání, tvorba tónu, dynamika, hlasová hygiena)

Rozšiřování hlasového rozsahu

Dvojhlas, kánon, intonace

Hudební hry

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

psychohygiena

 

 

Komunikace

člověk a zdraví

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

 

Hudební produkce sólová, sborová

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

 

 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější nástroje k doprovodné hře i

k reprodukci jednoduchých motivů, skladeb a písní

Rytmické doprovody

4.–5.

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální

Hudební styly a žánry – hudba domácí

4.–5.

Multikulturní výchova

člověk a jeho svět

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry, dohry

Provádí elementární hudební improvizace

Hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace – instrumentální i vokální

4.–5.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – samostatné objevování možností doprovodu na jednoduché nástroje, objevování možností hudebního vyjádření

 

 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

Délka, síla, barva, výška tónu, vztahy mezi tóny, rytmus, melodie a její pohyb (vzestupná, sestupná)

 

4.–5.

 

 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

Taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance.

Pohybové vyjádření hudby

Pantomima a pohybová improvizace

4.–5.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj rytmického cítění, pohyb jako způsob vyjadřování

 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Hudební výchova 1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty

Zpívání dětských, lidových písniček

 

3.

 

 

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel a při zpěvu

Říkadla, jednoduché dětské písně,

Lidové písně

3.

 

 

Reaguje pohybem na tempové a rytmické změny

Pohyb do hudby – vytleskávání rytmu, pochodování, skákání,

3.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj rytmického cítění

 

Rozliší sílu zvuku

Dynamika, hlasitost, piano, forte, mezzoforte

3.

 

 

Pozorně vnímá jednoduché skladby

Ukázky skladeb vážné i populární hudby

3.

 

 

Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem

Písně lidové i umělé

5.

Multikulturní výchova

 

Propojí vlastní pohyb s hudbou

Pohyb do hudby, vytleskávání rytmu, základy taktování, vytleskávání první doby,

5.

Osobnostní rozvoj

 

Doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje

Hry na rytmické nástroje, Orffovy nástroje, zvláště těžké doby v taktu

5.

Osobnostní výchova, osobnostní rozvoj, kreativita – rozvoj rytmického cítění

 

Odliší tóny podle výšky, síly a barvy

Rozlišení tónů hlubokých, vysokých, dynamiky – p, mf, f

5.

 

 

Pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb

Ukázky hudebních skladeb vážné i populární hudby

5.

Multikulturní výchova

 

Správně hospodaří s dechem při interpretaci písní

Správné dýchání, postoj při zpěvu

5.

Osobnostní rozvoj

 

 

 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

 

Náplň předmětu   usiluje o to, aby žák podle svých přirozených schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.


Výuka rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim tvar a do svého projevu vkládá niternou výpověď.

Výtvarnému cítění a myšlení napomáhá poznávání výtvarného jazyka – výtvarných a výrazových vlastností obrazotvorných prvků a jejich vztahů.


Výtvarné myšlení se dále rozvíjí ve vazbě na kresbu, malbu, grafiku či plastiku, podílí se na různých formách vyjadřování a na sebehodnocení. S výtvarným myšlením se váže tvořivost jako schopnost originálně nebo více způsoby řešit výtvarné otázky.


Předmět prohlubuje úctu k životu, vcítění se, prožívání a uvažování v duchu principů humanity. Dítě poznává vlastní identitu a postupně nalézá význam vnitřní svobody člověka.


Jednotlivá témata jsou přizpůsobena celoročnímu tematickému zaměření. Podle konkrétního tématu probíhá výuka ve škole, venku – v plenéru, v galeriích apod….


Dává možnost využívat učení prožitkem, pracovat skupinově i individuálně.


Učivo je doplňováno ukázkami a návštěvami sbírek dějin výtvarné kultury a současného umění napříč různými žánry, kulturami a zeměmi.

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 10 hodin.

1. ročník 2

2. ročník 2

3. ročník 1+1

4. ročník 1+1

5. ročník 1+1

 

 

Obsah učiva umožňuje propojování s vzdělávací oblastí člověk a jeho svět, člověk a svět práce, informační a komunikační technologií. Náplň předmětu může být přizpůsobena celoročnímu tématu a aktuálnímu dění ve škole, vývoji ročního tématu.

 

Ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích) zejména těmito strategiemi:

Kompetence k učení

 • Tvůrčí využívání osvojených dovedností
 • Učení se prostřednictvím vlastní tvorby
 • Poznávání umění a kultury jako způsobu poznávání světa
 • Rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik
 • Vnímaní uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu


Kompetence k řešení problémů

 • Hledání vhodných způsobů realizace a prezentace zadaných úkolů
 • Variace na zadané téma
 • Kritické myšlení
 • Vyhledávání vazeb mezi druhy umění na základě podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána
 • Vytváření možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků
 • Kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě

 

Kompetence komunikativní

 • Umění a kultura jako způsob komunikace a vlastního vyjádření
 • Rozvoj dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla
 • Rozbor pohledu druhého člověka, rozvoj empatie

 

Kompetence sociální a personální

 • Vytváření části společného díla
 • Vytváření dostatečného prostoru pro osobité estetické projevy žáků

 

Kompetence občanské

 • Osobní prožitek uměleckého díla jako cesta k ocenění a ochraně kulturního dědictví
 • Seznamování s významnými uměleckými díly a jejich autory
 • Návštěvy kulturních akcí

 

Kompetence pracovní

 • Osvojování výtvarných technik
 • Správné používání pomůcek
 • Porovnávání obtížnosti práce při použití různých technik a pomůcek

 

Výtvarná výchova -1. stupeň

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Rozpoznává

a pojmenovává prvky

výtvarného vyjádření (linie, tvary, barvy) a výtvarné techniky (kresba, malba).

Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho

zkušeností, vjemů, zážitků a představ.

 

V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom

v plošném uspořádání linie, tvary,

barvy a další prvky a jejich

kombinace.

 

Na základě svého vnímání událostí, představivosti a fantazie volí vhodné výtvarné techniky (kresba, malba) a prostředky.

• Plošná tvorba – na základě smyslové citlivosti.

• Techniky kreslířské a malířské.

• Hra s prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, barvy, textury a jejich vztahy (kontrast, rytmus, podobnost).

• Experimentování s materiály, nástroji, postupy.

 

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj – rozvoj schopností a poznávání, kreativita, sebepoznání, sebepojetí

 

Rozpoznává a pojmenovává prvky

výtvarného vyjádření (linie, tvary, barvy, objemy, objekty).

 

V tvorbě projevuje své

vlastní životní zkušenosti,

uplatňuje při tom

v prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy, objemy, objekty a jejich kombinace.

 

Orientuje se v rozdílnostech plošné a prostorové tvorby a jejich technikách (plastické modelování, keramika).

• Prostorová tvorba – na základě smyslové citlivosti.

• Techniky modelování, konstruování, tvarování.

• Prostorové uplatnění linií, barev, tvarů, jejich kombinace a proměny v objemu, prostoru.

 

• Hra světla, stínů, objemů.

• Uspořádání objektů do celků.

• Experimentování s materiály, nástroji, postupy.

 

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj – rozvoj schopností a poznávání, kreativita.

Sociální rozvoj – komunikace

 

Podle svých schopností

podá výklad výtvarného

vyjádření, odlišný výklad

porovnává se svojí

dosavadní zkušeností.

 

• Vnímání, pozorování

poznávání a pojmenování

vlastností a cílů výtvarných projevů.

 

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj – rozvoj schopností a poznávání, mezilidské vztahy,

osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání, kreativita.

Multikulturní výchova – multikulturalita, lidské vztahy.

 

Na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje

Obsah výtvarných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

• Komunikační obsah vizuálně obrazných a prostorových vyjádření. Vyslovení svého názoru a schopnost diskuse nad

výtvarným dílem svým či

jiných.

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy, komunikace.

 

Při vlastních tvůrčích

činnostech pojmenovává

prvky vizuálně obrazného vyjádření,

porovnává je na základě

vztahů (světlostní poměry,

barevné kontrasty,

proporční vztahy a jiné).

• Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury a jejich jednoduché vztahy

(podobnost, kontrast, rytmus),

jejich kombinace a proměny

v ploše, objemu a prostoru.

4.–5.

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – kreativita, komunikace

 

Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné

plochy.

 

 

Užívá a propojuje kreslířské a malířské postupy.

•Technika kresby a malby.

 

 

 

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

vysvětlit a ukázat žákům na obrazových příkladech rozdíl mezi kresebnými a malířskými technikami.

Užívá a kombinuje prvky

výtvarného vyjádření ve

vztahu k celku:

v objemovém vyjádření

modelování a skulpturální

postup.

•Prostorová tvorba – plastika a skulptura

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

Je důležité žákům

nejdříve názorně

vysvětlit rozdíl mezi

plastikou a

skulpturou.

Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku:

v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu

i jako nezávislý model.

•Prostorová tvorba – instalace

4. - 5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

Návštěva expozice

prostorové tvorby,

respektive

instalace.

 

Při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení

vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají

komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.

• Výtvarné vyjádření jako

nositel obsahu, významu

a sdělení.

•Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, fantazie.

•Objektová a akční tvorba.

•Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru.

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy, kreativita, komunikace.

 

 

Nalézá vhodné prostředky pro výtvarná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání

k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové

tvorbě.

 

•Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly.

•Akční malba a kresba, manipulace s objekty,

hmatová percepce

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznávání a sebepojetí, mezilidské vztahy, j OSR – rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace

 

Osobitost svého vnímání uplatňuje

 v přístupu k realitě, k tvorbě

a interpretaci výtvarného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného

výtvarného umění).

•Netradiční kombinace

výtvarných technik,

spontánní a volná tvorba.

•Typy vizuálně obrazných vyjádření (hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, comics, fotografie, reklama)

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, – kreativita, sebepoznání a sebepojetí

 

Sleduje a porovnává různá pojetí

i provedení výtvarného

vyjádření napříč výtvarnou historií a přistupuje k nim

jako ke zdroji inspirace.

•Výtvarný námět (různé přístupy zpracování jednoho tématu).

•Výtvarná kultura (prostupuje celou výukou – porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním).

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj – kreativita.

 

 

Poznává obsah vizuálně výtvarných zobrazení a komunikuje

o něm.

 

• Komunikace

o výtvarném zobrazení.

 

 

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – komunikace, rozvoj schopnosti poznávání

 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Výtvarná výchova – 1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu

• Plošná tvorba – na základě smyslové citlivosti.

• Techniky kreslířské a malířské.

• Hra s prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, barvy, textury a jejich vztahy (kontrast, rytmus, podobnost).

• Experimentování s materiály, nástroji, postupy.

 

 

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností a poznávání, kreativita.

 

Rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech běžného života (s dopomocí učitele)

 

 

 

• Prostorová tvorba – na základě smyslové citlivosti.

• Techniky modelování, konstruování, tvarování.

• Prostorové uplatnění linií, barev, tvarů, jejich kombinace a proměny v objemu, prostoru.

• Experimentování s materiály, nástroji, postupy.

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností a poznávání, kreativita.

 

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech

 

• Vnímání, pozorování

poznávání a pojmenování

vlastností a cílů výtvarných projevů.

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova, mezilidské vztahy,

kreativita.

 

Je schopen výsledky své činnosti sdělit spolužákům

• Komunikační obsah vizuálně obrazných a prostorových vyjádření. Vyslovení svého názoru.

2.–3.

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy, komunikace.

 

Uplatňuje základní dovednosti pro svou tvorbu, realizuje svůj záměr

• Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světelné a barevné kvality, textury a jejich jednoduché vztahy

(podobnost, kontrast, rytmus),

jejich kombinace a proměny

v ploše, objemu a prostoru.

4.–5.

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova – sebepoznávání a sebepojetí, mezilidské vztahy, rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace.

 

Rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary a objekty a rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy, uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)

•Technika kresby a malby.

 

•Prostorová tvorba – plastika a skulptura

 

•Prostorová tvorba – instalace

 

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova, osobností rozvoj – kreativita.

 

Při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových a sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie

• Výtvarné vyjádření jako

nositel obsahu, významu

a sdělení.

•Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, fantazie.

•Objektová a akční tvorba.

•Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru. •Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly.

•Akční malba a kresba, manipulace s objekty,

hmatová percepce

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita, rozvoj schopnosti poznávání,

 

Vyjádří slovně, mimoslovně i graficky pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

•Výtvarný námět (různé přístupy zpracování jednoho tématu).

•Výtvarná kultura (prostupuje celou výukou – porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním).

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita, komunikace

.

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

 

Zdraví je chápáno jako subjektivní pocit vyváženého stavu tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody, jako hodnota všech hodnot.

 

Vzdělávací oblast je realizována v předmětu tělesná výchova, v příležitostných nebo stálých školních akcích a v průběžně realizovaných besedách na témata vztahující se k náplni oboru.

Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví tak prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které ji adekvátně svému obsahu obohacují.

 

Vzdělávací obor člověk a zdraví zahrnuje vzdělávací předmět tělesná výchova.

Vzdělávací obor člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví v návaznosti na zdraví společnosti.

 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova

 

přispívá k poznání pohybových možností a zájmů, k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu.

Klade si za cíl probudit v žácích zájem o své zdraví a svou tělesnou zdatnost, poskytnout návody na péči o ně. Má být prostorem pro prevenci civilizačních a dalších chorob.

Předmět je realizován jednak formou běžných vyučovacích hodin, ale také formou pohybu v přírodě na pravidelných i příležitostných školních akcích. K výuce je využívána možnost pronajímání různých sportovišť v Rakovníku či jiných místech (tělocvična, atletické hřiště, zimní či plavecký stadion, …) a také je hojně využíván přírodní terén v okolí školy (běh, cyklistika, hody do dálky……)

 

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 10 hodin.

1. ročník 2 hodiny

2. ročník 2 hodiny

3. ročník 2 hodiny

4. ročník 2 hodiny

5. ročník 2 hodiny

 

 

Ve vyučovacím předmětu tělesná výchova rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích) zejména těmito strategiemi:

 

Kompetence k učení

 • Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj,
 • Prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou,
 • Systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti.

 

Kompetence k řešení problémů

 • Ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání cesty k odstranění chyb v jeho zvládání jako problémový úkol,
 • Hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech.

 

Kompetence komunikativní

 • Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva,
 • Otevírání prostoru diskusi o taktice družstva,

 

Kompetence sociální a personální

 • Dodržování pravidel fair play,
 • Prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí,
 • Rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva,
 • Rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.

 

Kompetence občanské

 • Podpora aktivního sportování,
 • Objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách,
 • První pomoc při úrazech lehčího charakteru,
 • Emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin.

 

Kompetence pracovní

 • Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě,
 • Vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace,
 • Zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.

 

Tělesná výchova- 1. stupeň

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Spojuje každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti k pohybovým činnostem

Význam pohybu pro zdraví

Pohybový režim

Pohybové hry

Vyjádření melodie pohybem

Další pohybové činnosti

1.–3.

 

 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině

Usiluje o jejich zlepšení

Základy gymnastiky, akrobacie

Manipulace s míčem

Pohybové hry

Manipulace s pálkou

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova – cviční pozornosti a soustředění

 

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

Základy sportovních her

Hry na sněhu

Spolupráce ve hře

1.–3.

Osobnostní a sociální výchova – péče o dobré vztahy mezi spolužáky

 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí

Prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

1.–3.

 

 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činnosti a její organizace

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností

1.–3.

OSV – cvičení sebekontroly

 

Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

Zásady jednání a chování fair play

olympijské ideály a symboly

Spolupráce ve hře

4.–5.

Sociální rozvoj

 

Užívá při pohybové činnosti základní osvojování tělocvičné názvosloví. Cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu, cvičení

Zdroje informací o pohybových činnostech – tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály

4.–5.

 

 

Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

Měření výkonu, základní pohybové testy

4. – 5.

 

 

Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště.

Samostatně získá potřebné informace

Zdroje informací o pohybových činnostech

4.–5.

Mediální výchova- kritický přístup ke zpravodajství

 

Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu

Uplatňuje kondiční zaměření činnosti. Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

Turistika a pohyb v přírodě

Chůze v terénu

Rytmické a kondiční formy cvičení

Cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti

Rychlý běh, vytrvalostní běh

4.–5.

 

 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

Protahovací a napínací cvičení

Průpravné hry

4.–5.

Osobnostní a sociální výchova – kreativita

 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her.

Základy sportovních her

Manipulace s míčem

Plavání

Bruslení

Hry na sněhu

Skok do dálky, do výšky

4.–5.

 

 

Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

Vhodné oblečení při cvičení a obutí pro pohybové aktivity

4.–5.

 

 

Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastní provedené pohybové činnosti

 

Posuzování pohybových dovedností

4.–5.

 

 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Tělesná výchova – 1. stupeň

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost

/příprava na hodiny TV a jednotlivé pohybové činnosti/

 

1.–3.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách;

 

/prolíná se vším učivem a činnostmi v rámci TV/

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, obuv, oděv

 

1.– 3.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti;

 

 

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály

Základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností

1.–3.

 

Osobnostní a sociální výchova – cvičení sebekontroly

 

Projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám;

zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů

 

Průpravné úpoly

Pohybové hry

Manipulace s míčem

Turistika a pohyb v přírodě

1.–3.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy;

uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti

 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí

Rozcvička, protažení a relaxace

Prvky sebezáchrany a dopomoci např. při plavání

Tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova – cviční pozornosti a soustředění

 

Chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu;

Význam pohybu pro zdraví

Posuzování pohybových dovedností

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti;

zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností;

zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla

Pohybové hry, základy sportovních her

Vyjádření melodie pohybem

Turistika a pohyb v přírodě

Základy sportovních her - manipulace s míčem

Plavání

Bruslení, hry na sněhu

Základy atletiky

Rytmické a kondiční formy cvičení

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play

 

Zásady jednání a chování fair play

olympijské ideály a symboly

Spolupráce ve hře

4.–5.

 

Výchova demokratického občana

Osobnostní a sociální výchova

 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením

Protahovací a relaxační cvičení

Prvky zdravotní tělesné výchovy

Průpravné hry

4.–5.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

 

Tato vzdělávací oblast seznamuje žáky se světem práce, s různými pracovními činnostmi, starými i novými technologiemi. Umožňuje žákům získávat uživatelské dovednosti v různých oborech lidské činnosti. Pomáhá při profesní orientaci žáků.

Vyučovací předmět: Pracovní a tvořivé činnosti

Hlavním cílem předmětu je získat a rozvíjet manuální dovednosti žáků v širokém spektru běžných lidských činností, rozšířit představu žáků o různých profesích, seznámit je s vlastnostmi používaných pracovních materiálů. Činnosti v předmětu vycházejí z potřeb reálného života, z osobních zkušeností získávaných přímým kontaktem s pracovními činnostmi. Konkrétní náplň předmětu je přizpůsobována celoročnímu tématu a momentálním potřebám školy. Spolupracujeme s Technickou univerzitou 4.0.

 

Vzdělávací obor je rozdělen na okruhy:

 • stupeň    

- práce s drobným materiálem

- konstrukční činnosti

- pěstitelské práce

- příprava pokrmů

 

 

Práce s drobným materiálem

V rámci předmětu žáci pracují s různými materiály, poznávají jejich vlastnosti. Učí se volit a při práci používat různé nástroje, pomůcky, osvojí si určité pracovní postupy. Dbají na bezpečnost práce.

Organizační formy:

Instruktáž, samostatná práce, skupinová práce.

 

Konstrukční činnosti

V konstrukčních činnostech rozvíjejí žáci své dovednosti při práci s různými druhy stavebnic, s přírodními materiály. Učí se pracovat podle návodu, uplatňují kreativitu. Zhotovují náčrtky jednoduchých výrobků, podle svých dispozic se snaží vyřešit různé technické detaily.

Organizační formy:

Samostatná práce, skupinová práce, debata, instruktáž.

 

Pěstitelské práce

V rámci předmětu pěstitelské práce se učí žáci pěstovat rostliny v interiéru i exteriéru a správně o ně pečovat. Učí se volit vhodné nářadí a postupy. Pečují o okolí školy. Učí se dodržovat bezpečnost a hygienu práce.

Organizační formy:

Debata, pozorování, experiment, samostatná a skupinová práce.

 

Příprava pokrmů

V rámci tohoto předmětu se žáci učí připravovat jednoduché pokrmy studené i teplé kuchyně. Seznamují se s vybavením kuchyně a s použitím kuchyňského náčiní a zařízení, se zásadami správného stolování. Připravují pohoštění na školní slavnosti.

Organizační formy:

Společná debata, vyhledávání receptů v časopisech a na internetu, skupinová práce.

 

 

Průřezová témata prolínají popsanými organizačními formami, jejich obsahovou náplní.

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 5 hodin.

1. ročník 1 hodina

2. ročník 1 hodina

3. ročník 1 hodina

4. ročník 1 hodina

5. ročník 1 hodina

 

 

Klíčové kompetence

Ve vyučovacím předmětu Pracovní a tvořivé činnosti rozvíjíme klíčové kompetence (systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních situacích) zejména těmito strategiemi:

 

Kompetence k učení

 • Praktické osvojování práce podle návodu
 • Vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály
 • Poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech
 • Poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost

 

Kompetence k řešení problémů

 • Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů
 • Aplikace řešení při obdobných zadání a hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály
 • Předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce
 • Otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci
 • Seznamování žáků s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace

 

Kompetence komunikativní

 • Vedení k účinné komunikaci při práci
 • Seznamování s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickými materiály a při přípravě pokrmů
 • Výklad pojmů souvisejících s volbou povolání
 • Předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků

 

Kompetence sociální a personální

 • Spolupráce ve dvojici a ve skupině
 • Přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání
 • Zážitek uvědomování si potřeby ohleduplnosti na pracovišti

 

Kompetence občanské

 • Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu
 • Umožnění tvořivého přístupu žáků k plnění zadaných témat

 

Kompetence pracovní

 • Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů
 • Vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě,
 • Předkládání srovnání hospodárnosti různých postupů, které vedou k témuž cíli,
 • Vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest k jejich minimalizaci
 • Vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní orientaci

 

Pracovní a tvořivé činnosti - 1. stupeň

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Práce s drobným materiálem

 

 

 

 

Jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

 

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova – kreativita

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova -

kreativita

 

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

 

pracuje podle slovního návodu a předlohy

lidové zvyky, tradice, řemesla

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova -

kreativita

sebeorganizace

 

 

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiál

pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Konstrukční činnosti

 

 

 

 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

 

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova -

kreativita

 

 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pěstitelské práce

 

 

 

 

Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

 

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Pečuje o nenáročné rostliny

 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

pěstování pokojových rostlin

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

Výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Příprava pokrmů

 

 

 

 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně

základní vybavení kuchyně

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

 

Připraví samostatně jednoduchý pokrm

 

výběr, nákup a skladování potravin

 

1.–5.

 

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

Připraví tabuli pro jednoduché stolování

 

Chová se vhodně při stolování

 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

kreativita

 

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

technika v kuchyni – historie a význam

 

 

 

1.–5.

osobnostní a sociální výchova

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření

Minimální výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Konstrukční činnosti

 

 

 

 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

 

1.–2.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky

Zásady hygieny

bezpečnost práce

zásady první pomoci

pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

 

Minimální výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Pěstitelské práce

 

 

 

 

Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

1.–2.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Pečuje o nenáročné rostliny

pěstování pokojových rostlin

 

 

1.–2.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

 

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

druhy nástrojů, nářadí, pomůcek a jejich správné použití

 

 

3.– 5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

Dodržuje zásady hygieny

a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

Zásady hygieny

 rostliny jedovaté, alergie

zásady první pomoci

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

 

 

Minimální výstupy  

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámky

Příprava pokrmů

 

 

 

 

Upraví stůl pro jednoduché stolování

 

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

 

1.–2.

osobnostní a sociální výchova – kreativita

sebeorganizace

 

Chová se vhodně při stolování

 

pravidla správného stolování

1.–2.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

Uvede základní vybavení kuchyně

základní vybavení kuchyně

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova

 

Připraví samostatně jednoduchý pokrm

výběr, nákup a skladování potravin

postup při přípravě pokrmů

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

sebeorganizace

 

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování

 

pravidla správného stolování

 

 

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

- uplatňuje zásady zdravé výživy

úklid pracovních ploch

zásady hygieny a bezpečnosti práce

zásady první pomoci

zásady zdravé výživy

 

 

3.–5.

osobnostní a sociální výchova –

seberegulace

sebeorganizace

 

 

Vyučovací předmět: Osobnostní a sociální rozvoj

Škola využívá disponibilní časovou dotaci na 1. stupni v rámci vyučovacího předmětu osobnostní a sociální rozvoj. Předmět nevychází z konkrétní vzdělávací oblasti, jeho vzdělávací obsah může být upravován podle individuálních potřeb žáků, případně studijní skupiny. Jeho koncepce se zaměřuje jednak na realizaci průřezového tématu osobnostní a sociální výchova, jednak na podporu žáků v jejich osobnostním rozvoji podle jejich individuálních potřeb. Tento rozvoj je v rámci 1. období vzdělávání soustředěn zejména na zvládnutí dovedností číst, psát a počítat (zvládnutí trivia), které jsou nezbytným předpokladem pro další vzdělávání. V 2. období může být obsah tohoto předmětu zaměřen tak, aby žák dosáhl závazných výstupů a klíčových kompetencí těchto období.

 

 

Obsah předmětu osobnostní a sociální rozvoj může být využíván u žáků nadaných a mimořádně nadaných pro prohlubování a rozšiřování učiva jednotlivých předmětů.¨

 

Předmět osobnostní a sociální rozvoj může být u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využíván na realizaci podpůrných opatření v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. V těchto případech je obsah předmětu projednáván se školním speciálním pedagogem, který ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími navrhuje využití časové dotace předmětu podle individuálních potřeb žáka. Návrh je projednán se zákonnými zástupci žáka a je zaznamenán v individuálním vzdělávacím plánu žáka, je-li součástí jeho podpůrných opatření při vzdělávání.

 

 

Předpokládaná náplň předmětu osobnostní a sociální rozvoj pro 1. období:

 • realizace průřezového tématu osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání
 • rozvoj čtenářských dovedností
 • rozvoj dovednosti psaní
 • rozvoj matematické gramotnosti
 • propojování vlastních zkušeností s poznatky o světě kolem nás
 • základy počítačové gramotnosti pro možnost využívaní speciálně pedagogických podpůrných programů, jsou-li v zájmu žáka
 • rozšiřování a prohlubování učiva žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • individuálně stanovená náplň u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle jejich aktuálních potřeb

 

 

Předpokládaná náplň předmětu osobnostní a sociální rozvoj pro 2. období:

 • realizace průřezového tématu osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopnosti poznávání
 • upevňování čtenářských dovedností, zejména čtení s porozuměním
 • upevňování dovednosti psaní, zejména souvislého textu
 • upevňování matematických dovedností
 • systematizace získaných znalostí a dovedností vzdělávacího předmětu Já a svět
 • rozšiřování a prohlubování učiva žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • individuálně stanovená náplň u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle jejich aktuálních potřeb

 

 

 

Předpokládané dosažení klíčových kompetencí v předmětu osobnostní a sociální rozvoj

Realizace předmětu osobnostní a sociální rozvoj umožňuje žákům si osvojovat činnostně zaměřené očekávané výstupy klíčových kompetencí:

 

Kompetence k učení

 • pozitivní motivace k učení
 • dovednost zhodnotit svůj učební pokrok
 • využití základů gramotnosti pro další vzdělávání
 • vnímání souvislostí, hledání propojení získaných poznatků a jejich využití v různých vzdělávacích oblastech

 

Kompetence k řešení problémů

 • identifikace problémových situací a aktivní postoj při jejich řešení
 • samostatná práce v rámci osobních možností, využívání individuálně osvojených kompenzačních postupů

 

Kompetence komunikativní

 • využívání vhodných komunikačních prostředků k dosažení uspokojivé spolupráce s ostatními
 • prezentace vlastních názorů, jejich obhajoba
 • porozumění sdělení a reakce na ně podle osobních možností

 

Kompetence sociální a personální

 • identifikace svých silných a slabých stránek
 • schopnost řídit své jednání a chování podle osobních možností
 • uspokojivé začlenění do skupiny a aktivní podíl na budování příjemné atmosféry

 

Kompetence občanské

 • respektování pravidel soužití a jejich aktivní aplikace
 • identifikace problémových situací v soužití a hledání možností řešení svými silami nebo s pomocí dalších osob

 

Kompetence pracovní

 • využívání osobního potenciálu k dalšími vzdělávání

Vyučovací předmět: Biblická pátrání

 

Znalost biblických příběhů a jejich zakotvení v evropské duchovní a kulturní tradici je v Evropě základem všeobecného přehledu. I po více, než dvaceti letech svobody má české školství v tomto ohledu stále co dohánět. Biblická pátrání v tomto pojetí představují volně vedený úvod do judeo-křesťanské symboliky, osvětlují význam a pozadí stěžejních biblických událostí a jejich odraz v otázkách etiky, setkávání kultur a samozřejmě obecně spirituality.

 

Dětem je zprostředkována přednostně cesta k obsahu Nového zákona, nejprve skrze základní linii životního příběhu Ježíše a jeho učedníků, pak také skrze Ježíšova podobenství. Příběhy novozákonní také dále otevírají možnosti osvětlovat souvislost s klíčovými body zákona tzv. Starého. Tím Biblická pátrání také fungují jako doplnění znalostí k předmětům jako je prvouka a vlastivěda. Kromě toho ale je ponechán velký prostor aktualizaci biblického poselství v podmínkách dneška – děti jsou vedeny k promýšlení způsobu, jakým je dobré použít biblické principy v praxi dnes.

 

Předmět zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchovy a etické výchovy.

 

Časová dotace je celkem na 1. stupni 5 hodin, v každém ročníku 1 hodina.

 

Klíčové kompetence:

 

Kompetence k učení

 • na začátku vyučovací jednotky je stanoven cíl, a na konci vyhodnotíme jeho dosažení

 

Kompetence sociální a personální

 • žáci jsou vedeni ke svobodnému vyjadřování své spirituality a respektování spirituality druhého

 

Kompetence k řešení problémů

 • během výuky žáci řeší problémy vyžadující propojení znalostí z více předmětů a oblastí lidské činnosti

 

Kompetence občanské

 • srovnáním biblických příběhů s dnešní společností si žáci vytvářejí správný postoj k občanské společnosti

 

Kompetence komunikativní –

 • žáci mají prostor prezentovat svůj názor v komunitním kruhu

 

 

Biblická pátrání

Výstupy

Učivo

Ročník

Průřezové téma

Poznámka

Je seznámen s Biblí jako knihou příběhů o vztahu mezi Bohem a lidmi.

Zná základní příběhy vážící se k velkým křesťanským svátkům.

Dovede vysvětlit, kde se biblické příběhy Nového Zákona odehrávají

Vnímá biblickou tradici jako součást tradice evropské společnosti.

 Vnímá souvislost mezi biblickým příběhem a vodítkem pro mezilidské vztahy na osobní i společenské úrovni.

Seznámení s Biblí, s důrazem na Nový Zákon a postavu Ježíše Krista. Osvětlení významu velkých křesťanských svátků v liturgickém roce (Velikonoce, Vánoce, Letnice). Význam postních období. Význam osobní modlitby.

Seznámení se zajímavostmi z reálií biblického světa (srovnání historie a současnosti)

1., 2., 3.

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na JAS

Společně s ostatními a pod vedením pedagoga dovede hledat jádro symboliky příběhu.

Dovede přijímat názor druhých i přicházet s vlastním vysvětlením.

Dovede ztvárnit příběh volnou výtvarnou tvorbou nebo vlastním převyprávěním.

Vybraná podobenství Ježíše Krista v Novém zákoně – příběhová rovina s dobovým pozadím, symbolický význam, přesah do současnosti, hledání analogií se situacemi dneška

Tematické písně a výtvarné aktivity

1., 2., 3.

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na VV a HV

Vnímá některé rozdíly mezi jednotlivými biblickými příběhy.

Má všeobecné povědomí o souvislostech mezi židovskou a křesťanskou tradicí – o společných bodech i rozdílech.

Doplňující starozákonní příběhy dávané do přímé souvislosti s již poznanými příběhy z Nového Zákona. Seznámení s vybranými svátky židovské tradice

2., 3.

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na JAS

Je seznámen s etickými principy vycházejícími z křesťanských hodnot, dokáže je převést do běžné životní praxe

Desatero, Ježíšovo dvojpřikázání lásky, etická praxe v křesťanském duchu – historie a současnost

4., 5.

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na JAS

Na základě seznámení se specifiky jednotlivých církví rozpoznává společnou podstatu různých křesťanských proudů

Církevní svátky v různých tradicích, významné postavy křesťanských dějin jednotlivých tradicích, seznámení s liturgickými specifiky, symboly a zvyky, problematika ideologie a sekt

4., 5.

OSV

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na JAS

Je seznámen se základními znaky velkých světových náboženství se zaměřením na judaismus, křesťanství a islám

Ústřední body velkých světových náboženství, společné hodnoty, problematika ideologie a sekt, náboženský synkretismus

5.

Multikulturní výchova

Osobnostní a sociální výchova

Výchova demokratického občana

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Návaznost na JAS

Je veden ke sdílení různých aspektů duchovního života, ke svobodné výpovědi o vlastním duchovním prožívání, je schopen přijímat zkušenost druhých v duchu porozumění a tolerance

Společná modlitba, sdílení, rozhovory

1.–5.

Osobnostní a sociální výchova

Návaznost na JAS

 

6. Pravidla pro hodnocení žáků

 

Základní škola bere každé dítě jako jedinečnou osobnost, jako dar. Nesnažíme se výchovou a výukou změnit osobnost dítěte. Naším cílem je umožnit každému jedinci posunout se na své osobní cestě co nejdál, směrem k čisté, sociálně zdatné osobnosti, která je aktivní a prospěšná společnosti, zná své silné a slabé stránky a umí je zvládnout. Hledá cestu, jak si poradit s problémy, Využívá některé učební strategie ke smysluplnému zpracování úkolů i větších projektových celků.

Působení školy vidíme ve třech rovnocenných základních oblastech. Není podle nás důležité, aby děti beze zbytku naplňovaly všechny tři oblasti. Je nutno brát na zřetel to, že nemáme všichni stejnou startovní čáru, každý člověk je hodnotný bez ohledu na svou nedokonalost. Jako zásadní a jedinou relevantní hodnotou je pro nás cesta, kterou dítě za dobu strávenou ve škole ujde.

Všechny atributy ve všech oblastech jsou posuzovány vzhledem k věku a osobnostním možnostem dětí.

Při formulaci hodnocení dětí je zásadní vyhodnocení posunu na osobní vývojové cestě každého dítěte směrem k očekávaným výstupům.

 

Vyučující se při formulaci slovního hodnocení žáků i při případném hodnocení známkou opírají o všechny základní oblasti. Posuzují, jak se dítě posouvá ve třech základních oblastech:

 

Osobnostní rozvoj:

Dodržuje domluvená pravidla chování a komunikace.

Dovede neurážlivým způsobem formulovat své myšlenky, potřeby, přání, požadavky

Dovede pracovat ve skupině. Dočasně přijme i roli, která mu není blízká. Odpovědně podpoří dobrý výsledek práce celé skupiny.

Váží si sebe sama, dovede přijímat a respektovat každého takového, jaký je.

Dovede zformulovat svou myšlenku, názor, kultivovaně o něm diskutovat. Je ochoten vyslechnout názor druhého a přemýšlet o něm. Vyhodnocuje nastolené argumenty.

Jedná empaticky.

 

Dovednosti a kompetence učební:

Používá různé metody učení, dovede se rozhodnout a zvolit v dané chvíli pro sebe tu nejúčinnější.

Umí vyhodnotit své možnosti (časové, osobní, materiální...) a pohybovat se v jejich rámci

Umí sestavit a dodržet plán své práce.

Aktivně ovlivňuje způsob svého učení v rámci daných hranic. Umí kultivovaně argumentovat, pokud má potřebu dané hranice překročit. Umí ale případně přijmout i omezení.

Dovede přijmout upozornění na chybu, vnímá ji jako příležitost k učení. Umí s chybou pracovat, poučit se z ní, opravit ji.

Pro svou práci využívá více zdrojů, ověřuje zjištěné informace, vybírá informace, kterým rozumí nebo dohledá pochopitelné vysvětlení.

Když neví nebo nerozumí, cíleně se doptá.

Dovede různou formou zpracovat výsledky své práce a prezentovat je ostatním. Při prezentaci žák:

Dovede vystihnout hlavní a doplňující fakta, myšlenky, hypotézy.

Jeho projev má promyšlený sled (červenou nit).

Odbornou terminologii používá s porozuměním, varuje se použití výrazů, kterým nerozumí.

Dovede odpovědět na otázky ostatních.

Snaží se o zajímavé pojetí, prezentuje tak, aby pro problematiku zaujal ostatní.

 

Znalosti a vědomosti:

V každém vyučovaném předmětu jsou stanoveny pro každý ročník zvlášť, vždy se opírají o závazné vzdělávací výstupy. Jsou popsány v ročním plánu a v ŠVP.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z naplňování očekávaných výstupů vzdělávání a dosahování kompetencí v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání.

Se souhlasem rodičů jsou všichni žáci hodnoceni slovně. Upřednostňujeme slovní hodnocení, protože lépe umožňuje obsáhnout většinu činností dítěte, vypovídá více o prokázaných schopnostech i obtížích a lépe reflektuje získávání kompetencí a vědomostí. Slovní hodnocení nám umožňuje působit na děti formativně.

Hodnocení zdůrazňuje individuální pokrok žáka; popisuje konkrétní zvládnuté oblasti, vzdělávací oblasti a kompetence, respektive míru naplnění, směřuje žáka k dalšímu rozvoji.

 

Se souhlasem rodičů jsou všichni žáci hodnoceni slovně. Upřednostňujeme slovní hodnocení, protože lépe postihuje celkovou snahu i vědomosti žáků, obsáhne většinu činností dítěte, vypovídá více o prokázaných schopnostech i obtížích a lépe reflektuje získávání kompetencí.

 

Hodnocení zdůrazňuje

 • individuální pokrok žáka
 • popisuje konkrétní zvládnuté oblasti, vzdělávací výstupy a kompetence, respektive míru jejich naplnění
 • směřuje žáka k dalšímu rozvoji.

 

Průběžné ústní hodnocení

        Působí jako motivační složka a důležitá zpětná vazba. Je součástí ukončení zadaných prací, splněných úkolů.

 

Žákovské portfolio

Je jedním z důležitých podkladů pro hodnocení žáka. Žáci si shromažďují a uchovávají individuální písemné úkoly, kontrolní úkoly, výsledky samostatné práce, hodnotící archy – sebehodnocení žáka i hodnocení učitele, týdenní plány.

.

Písemné hodnocení

Je předáváno dvakrát v průběhu každého pololetí (jednou jako vysvědčení). Zaměřuje se na pozitivní i negativní projevy žáka v učení a chování. Celkově má hodnocení vyznít spíše pozitivně, s motivací pro další práci.

 

Hodnocení po ukončení tematického celku

Probíhá formou společné debaty – vztahuje se ke splněným cílům tematického celku, hodnotí přínos jednotlivých žáků (ne porovnáváním), jejich aktivitu, popisuje kvalitu prokázaných znalostí.

 

Sebehodnocení žáků

Jednotlivě – písemně i ústně – mohou žáci sami hodnotit míru zvládnutí učiva, vyjádřit své pocity z průběhu individuální práce, z práce ve skupině. Žáci se tomuto hodnocení učí postupně v průběhu vzdělávání.

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vychází z individuálního vzdělávacího plánu každého žáka. Podle míry naplnění očekávaných výstupů, podle individuálních vzdělávacích potřeb může dojít k úpravě obsahu a vzdělávacích metod. Vychází z 3. kapitoly tohoto ŠVP „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Hodnocení má posilovat osobnostní stránku dítěte.

 

Vysvědčení

 • Je adresované žákovi, formulované tak, aby mu žák rozuměl.
 • Je individualizované vzhledem ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka.
 • Posuzuje výsledky vzdělávání žáka vzhledem k jeho osobnímu pokroku.
 • Vystihuje úroveň, kterou dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu nebo IVP.
 • Obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůrazňuje jeho kvality, upozorňuje na problematické oblasti a naznačuje směr dalšího rozvoje žáka.
 • Obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat.
 • Hodnotí píli a snahu žáka v jeho přístupu ke vzdělávání.

 

V případě vyžádání školou, na kterou žák přestupuje a pro potřeby přijímacího řízení zajistí škola doplnění slovního hodnocení o klasifikaci.

 

Klasifikace

Stupeň 1 (výborný)

Žák pracuje velmi odpovědně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. V jeho ústním a písemném projevu jsou formulace věcně správné, přesné, výstižné.  Žák je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech odpovědný, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev má jen menší nedostatky, ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně samostatný, pohotový a tvořivý. Ne vždy správě používá osvojené znalosti, vědomosti i dovednosti v individuálním a kolektivním projevu, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák většinou nedosahuje vědomostí a dovedností v rámci požadovaných výstupů. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. V učivu má závažné nedostatky, samostatně pracuje jen minimálně, s velkými těžkostmi.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák nedosahuje vědomostí a dovedností v rámci požadovaných výstupů. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Ve výsledcích jeho práce jsou závažné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s dopomocí učitele. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s podněty učitele.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování

 

 • Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná

slušnost, respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští

drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování.

 

 • Stupeň 2 (uspokojivé)

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo

pravidlům chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Žák je však přístupný

výchovnému působení ze strany školy a projevuje snahu své chyby napravit.

 

 • Stupeň 3 (méně uspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování.

Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole.

 •  

 

Informování zákonných zástupců

 • Pravidelným týdenním přehledem portfolia žáka.
 • Možností individuálních konzultací s vyučujícími, či na společných setkáních učitel – žák – zákonný zástupce.
 • Na třídních schůzkách.
 • Čtvrtletním písemným hodnocením.
 • Pololetním výpisem z vysvědčení a vysvědčením na konci školního roku.

7. Autoevaluace školy

 

Vlastní hodnocení školy je prostředkem sebereflexe, nástrojem k průběžnému systematickému zkvalitňování fungování školy. Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního stavu, ze zjištěných výsledků připravovat podklady pro další činnost. Smyslem hodnocení je zjistit, nakolik se daří pomocí zvolených metod a činností plnit dílčí vzdělávací cíle a postupně získávat předpokládané kompetence.


Hodnocení efektivity vzdělávací činnosti probíhá v několika rovinách, podle předem stanoveného plánu a kritérií. Tato kritéria slouží jako objektivní měřítko pro evaluaci výchovně vzdělávací činnosti.

Oblasti evaluace:

 1. Soulad realizovaného vzdělávacího programu s Rámcovým vzdělávacím programem.
 2. Uspokojování potřeb žáků (škola vychází z Maslowovy pyramidy potřeb)
 3. Efektivita vzdělávacího procesu.
 4. Podnětné prostředí, prožitkové učení
 5. Bezpečné školní klima.
 6. Spolupráce s rodiči.
 7. Materiální zabezpečení výuky
 8. Efektivita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Společná evaluace průběhu školního roku probíhá především v evaluačním týdnu na konci školního roku.

 

Nástroje evaluace

 • vyhodnocení výsledků evaluace z minulého školního roku
 • autoevaluační dotazníky pro pedagogy s předem stanovenými kritérii
 • evaluační dotazníky rodičům (obměňovány na základě aktuálních potřeb)
 • ohodnocení žáky – jejich pohled na vzdělávací proces
 • zamýšlení se nad výsledky vzdělávání žáků
 • analýza žákovských prací – portfolia, knížky, plakáty
 • didaktické testy – v pracovních sešitech, vlastní, celorepublikové (SCIO)
 • systematické pozorování – záznamy o dětech
 • supervize pomocí videozáznamu – autoevaluace pedagogických pracovníků
 • vzájemné hospitace
 • hodnocení vzdělávacích akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Časový plán evaluace

Oblast evaluace

Časové vymezení

kdo

Soulad realizovaného vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem

1x ročně

Všichni vyučující

Uspokojování potřeb žáků

průběžně, na pedagogických poradách

Všichni vyučující

Efektivita vzdělávacího procesu

 

Po ukončení tematického celku, cca 1x za měsíc, minimálně 4x ročně

2x ročně

Všichni vyučujícíOhodnocení žáky

Bezpečné školní klima

průběžně, na pedagogických poradách

Všichni vyučující

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci)

1x ročně

Dotazník

Materiální zabezpečení výuky

 

1x ročně

Nebo dle aktuální potřeby

Všichni vyučující

Jednotliví vyučující

Efektivita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vždy po návratu ze vzdělávací akce

Jednotliví vyučující

 

 

Tento školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2021 je upraveným Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ARCHA, základní škola a mateřská škola při Církvi československé husitské, Petroupim 74, 256 01 Benešov, stejného zřizovatele.