Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2020/2021
28. 03. 2022

Výroční zpráva školy 2020/2021

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

 

 

 

Zpráva je zpracována dle osnovy SMT MHMP a vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 15/2005 Sb., část 3. Výroční zpráva o činnosti školy, §7.

Veškeré údaje jsou uváděny k 31. 8. 2021, není-li uvedeno jinak.

 

Název školy: Církevní základní škola mistra Jana Husa

Sídlo: Wintrova 747, 269 01 Rakovník

IČO: 08889872

Zřizovatel školy: Pražská diecéze Církve československé husitské, V Tišině 3, Praha 6, IČO 69059632

 

Vedení školy: Mgr. Ivona Kršková, od 4. 6. 2021 Mgr. Ivana Cabrnochová

 

Datová schránka: wxaiwqb

 

Druh školy: církevní základní škola

 

Obory vzdělávání: základní škola

 

Celková kapacita: 52 žáků 

 

Školská rada ve šk. roce 2020/2021: Mgr. Denisa Reitermanová, předsedkyně a zástupce rodičů, Marie Hánová, zástupce zřizovatele, Václav Liška, zástupce pedagogů – vzdal se funkce ke dni.3. 5. 2021.

 

 

 

Charakteristika školy:

 

Církevní základní škola mistra Jana Husa je projekt alternativní církevní školy pro děti v 1.–5. ročníku. Kapacita školy je 52 žáků. Tato kapacita je vzhledem k 1. roku fungování školy naplněna pouze zčásti, počet dětí je 15. Tento nižší počet žáků umožňuje maximální individualizaci vzhledem k potřebám dětí.

Škola využívá prostor secesní vily ve Wintrově ulici, č. p. 747, jejímž majitelem je Náboženská obec Církve československé husitské, Havlíčkova 2753, Rakovník. Budova se nachází ve východní části města v docházkové vzdálenosti od centra a zároveň blízko autobusové zastávky městské dopravy. Vzhledem k nedalekému autobusovému a vlakovému nádraží mohou děti do školy dojíždět i z okolních vesnic. Ve školním roce 2020/2021 k nám dojížděly děti z vesnice Lubná, Olešná i z 30 km vzdáleného Nižboru. 

Prostory školy jsou využívány pro činnosti a potřeby dětí, škola usiluje o jejich funkční uspořádání s ohledem na realizaci projektu. Zařízení je účelné, podnětné a je podle možností obnovováno a doplňováno. Zároveň působí útulně ve snaze navodit klidnou atmosféru, přispívající k pocitu bezpečí dětí. Zázemí pedagogů je součástí těchto prostor. Místnosti jsou vybaveny tak, aby každý žák měl prostor pro vlastní individuální práci a zároveň aby byl zajištěn prostor pro skupinové činnosti (koberec, centrální stolky). V souladu s pojetím výuky jsou v jednotlivých místnostech vyčleněny odborné koutky – centra činností – např. počítačové, pokusnické, relaxační a herní. Škola měla možnost využívat tělocvičnu Masarykovy obchodní akademie a městský atletický stadion (TJ Lokomotiva), vzhledem k pandemickým omezením tuto možnost nevyužila.

Provozní doba školy je popsána v provozním řádu školy, vychází vstříc potřebám rodičů. Škola byla v daném šk. roce otevřena od 7:30 do 16:00.

Charakteristika vzdělávání:

Naše škola poskytuje v současné době vzdělání od 1. do 5. ročníku. Náplň výuky se řídí naším Školním vzdělávacím programem, který vychází ze Školního vzdělávacího programu ARCHA školy stejného zřizovatele. Teoretický základ výchovně vzdělávací práce tvoří především Rámcový program pro základní vzdělávání, pedagogika J. A. Komenského a M. Montessori. Pracujeme ve věkově smíšených skupinách. Podporujeme nesoutěživé prostředí zajišťující klid a bezpečí, které jsou podmínkou pro efektivní činnost mozku při učení. Děti jsou vedeny ke spolupráci a dohodě.

Personální zabezpečení činnosti školy:

 

1. září 2020 škola zahájila svou činnost v tomto personálním složení:

 

Ivona Kršková, ředitelka

Jana Redlová, učitelka

Eva Navrátilová, učitelka

Václav Liška, školník a družinář

Hana Svobodová, úklid a výdej obědů

 

Paní Hana Svobodová ukončila spolupráci se školou v únoru r. 2021. Paní Ivona Kršková se vzdala ředitelské funkce ke dni 4. 6. 2021. Podala stejně jako ostatní členové týmu také výpověď z pozice pedagožky, pracovní smlouvy všem zaměstnancům skončily 31. 7. 2021. Dne 7. 6. 2021 byla k řízení školy dočasně jmenovaná ředitelka Ivana Cabrnochová, která v srpnu 2021 prošla řádným výběrovým řízením.

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků zápisu podle součtu bodů níže uvedených kritérií:

  • soulad rodinné a školní filozofie výchovy a vzdělávání, ŠVP (např. prokazatelný zájem rodičů o výchovně vzdělávací proces, souhlas rodičů se způsobem hodnocení, souhlas rodičů s výchovnými postupy a pojetím dítěte v procesu vzdělávání).
  • vhodnost zařazení dítěte vzhledem k celkovému složení třídy a charakteru individuálních a/nebo speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
  • sourozenec ve škole.

 

K zápisu se v dubnu r. 2021 dostavilo 6 dětí, všechny byly přijaty. Rodiče 4 žáků nakonec zvolili jinou školu, k dodatečnému zápisu v průběhu prázdnin se dostavily 2 děti, všechny byly přijaty.

 

Počet žáků, změny v průběhu školního roku 2020/2021

- 1. 9. 2020 nastoupilo: 15 žáků, z toho 10 žáků 1. třída, 3 žáci 2. třída, 2 žáci 4. třída

- přerušilo vzdělávání: 0

- nastoupilo po přerušení vzdělávání: 0

- vyloučeno ze školy: 0

- nepostoupilo do vyššího ročníku: 1, z toho nebylo povoleno opakování: 0

- přestoupilo z jiné školy: 0

- přestoupilo na jinou školu: 1 žák na konci 1. pol. daného šk. roku, 5 žáků ke konci 2. pol. daného šk. roku

  • jiný důvod změny (uveďte jaký): 0

 

Prevence sociálně patologických jevů:

 

Škola se v souladu se svým ŠVP snaží působit na své žáky, a to zejména zvýšenou pozorností k řešení jejich osobních, osobnostních a vztahových problémů. Spolupracujeme také s rodiči žáků. Výhodu spatřujeme v malé velikosti skupiny dětí, kde si lze problémového chování rychle všimnout a začít ho řešit.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Vzhledem k epidemiologické situaci s pandemií Covid-19 se nebylo možné účastnit klasických školení. Žádnou možnost online kurzů či školení pedagogický tým nevyužil.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:

Veškeré hromadné akce byly po většinu daného školního roku znemožněny epidemiologickými opatřeními. Škola provozuje facebookovou stránku, kde sporadicky zveřejňovala zprávy a fotografie z dění ve škole.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:

Škola se v daném školním roce nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních programů.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:

Škola se v daném školním roce nezapojila do žádných aktivit v rámci celoživotního učení.

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:

Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola byla ve škole provedena 17. − 18. června 2021. S výsledkem bude možné se seznámit v registru inspekčních zpráv ČSI.

 

Základní údaje o hospodaření školy:

 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020

 

1. Výnosy 673 519,29 Kč

1.1 Výnosy z hlavní činnosti 673 519,29 Kč

1.2 Výnosy z vedlejší činnosti 0 Kč

1.3 Provozní dotace 551 712 Kč

1.4 Přijaté příspěvky a dary 45 000 Kč

1.5 Ostatní výnosy 7,29 Kč

2. Náklady 692 069,99 Kč

2.1 Spotřeba 76 799 Kč

2.1.1 Spotřeba materiálu a energií 76 799 Kč

2.2 Služby 69 771,99 Kč

2.2.1 Cestovné 283 Kč

2.2.2 Náklady na reprezentaci 99 Kč

2.2.3 Ostatní služby 69 389,99 Kč

3. Osobní náklady 545 499 Kč

3.1 Mzdové náklady 415 488 Kč

3.2. Zákonné sociální a zdravotní pojištění 127 511 Kč

3.3 Ostatní osobní náklady 2 500 Kč

4. Ostatní náklady 0 Kč

5. Hospodářský výsledek před zdaněním -18 551 Kč

 

 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021 do 31.8.2021 - průběžná

 

1. Výnosy 1 227 121,91 Kč

1.1 Výnosy z hlavní činnosti 1 227 121,91 Kč

1.2 Výnosy z vedlejší činnosti 0 Kč

1.3 Provozní dotace 1 118 526 Kč

1.4 Přijaté příspěvky a dary 66 210,50 Kč

1.5 Ostatní výnosy 19,41 Kč

2. Náklady 1 388 486,50  Kč

2.1 Spotřeba 46 529,16 Kč

2.1.1 Spotřeba materiálu a energií 46 529,16 Kč

2.2 Služby 207 158,34 Kč

2.2.1 Cestovné 0 Kč

2.2.2 Náklady na reprezentaci  0 Kč

2.2.3 Ostatní služby 207 158,34 Kč Kč

3. Osobní náklady 1 133 099 Kč

3.1 Mzdové náklady 884 028 Kč

3.2. Zákonné sociální a zdravotní pojištění 246 502 Kč

3.3 Ostatní osobní náklady 2 569  Kč

4. Ostatní náklady 1 700 Kč

5. Hospodářský výsledek před zdaněním -161 365   Kč

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Zaměstnanci (vyjma 1) se v průběhu šk. roku 2020/2021 stali členy odborové organizace.

 

Závěrem lze říci, že Církevní základní škola mistra Jana Husa prošla během svého prvního roku nejednou zatěžkávací zkouškou – jako celá společnost se musela potýkat s omezeními kvůli pandemii Covid-19, navíc ji však zasáhly rozbroje mezi vedením a zřizovatelem. Nezbývá než doufat, že z náročného období vyšla posílena a odhodlána uhájit své místo na poli rakovnického školství.